मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅराचें मडगांवांत निदान केंद्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
मडगांवः भारतांतली आघाडेच्या मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅर कंपनीन आपलें अत्याधुनीक निदान चांचणी केंद्र मडगांवांत सुरू केल्या. गोंयांतलें हें पयलें केंद्र आसा. दिसपट्टे पांचश्या परस चड नमुन्याची तपासणी करून अहवाल तयार करपाची वेवस्था ह्या केंद्रांत आसा. केंद्रची प्रयोगशाळा आर्विल्या वैजकी उपकरणांनी दुयेंतीचे सेवे खातीर तयार जाल्या.
ह्या केंद्रांत अचूक निदान तपासणी करपाीच सेवा उपलब्द आसा. भलायकीच्या मळार गोंयच्या लोकांक योगदान दिवपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅर कंपनीचो संस्थापक आनी अध्यक्ष डॉ सुशील शाह हांणी उक्तावण कार्यावळींत सांगलें. कंपनीचे दक्षीण गोंयांतले प्रयोगशाळा मुखेली डॉ प्रदीप महिंद्रकार हांणी दुयेंस निदान मळार आघाडीची कंपनी अशी मेट्रोपॉलीस हेल्थकॅराची ववख आसा. उच्च दर्जो, अचून निदान आनी फास्ट निदान अहवाल ह्या वैशिष्ट्यांच्या नेटार समाजसेवा करपाची संद आमकां मेळ्ळ्या ही आमचे खातीर खोशयेची गजाल आसा अशें सांगलें.
कमी वेळांत निदान चांचणी, अचून निदान आनी रोखडोच अहवाल ह्या मुखेल कामांचेर आमी देशांत फांटे सुरू केल्यात. आमचे दोतोर दुयेंतींक तांच्या दारांत जाय ती म्हायती आनी सेवा मेळोवन दितले अशें मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेंद्र सिंग हांणी सांगलें. मेट्रोपॉलीस कंपनीन देश तशेंच विदेशांच नामना जोडल्यात. दुयेसाचें निदान करतना खासा भारतीय संदर्भ विकसीत केल्यात. तांचो मडगांवचो फांटो हायलायफ, दुकान नंबर 1, इम्पेरियल हॉस्पिटला लागी, सेंट जोकीम रोड, बोड्डें, मडगांव हांगा आसा.