घटस्फोट वाडटात!

मोग कोणाचेरूय करचो….! पूण तो करतना दुसऱ्याचेर अन्याय, अत्याचार जावचो न्हय, तातूंत मद, मस्ती, जबरदस्ती, स्वैराचार आसचो न्हय. तो दुसऱ्याक दुखोवपी आसचो न्हय. दुसऱ्याचो संवसार, घराबो तोडपी आसचो न्हय. बायलां…

0 Comments

दो गज दूरी

कोरोनाचो रेवाडो भारतांत पडलो ताका ह्या म्हयन्यांत एक वर्स जायत आयलां. दर दिसा देशांत कोरोनाक लागून लोकांक मरण येता. अजुनूय कोरोना पसून पुरायेन मुक्ती मेळूंक ना. वाशिनां निकतींच सुरू जाल्यांत.…

0 Comments

अपुरबायेच्या तरणाट्यांनो

तरणाट्यांनी पुस्तकां वाचचीं, जीण आनी सैम वाचचें, कोंकणीचेर प्रभुत्व मेळोवचें तरणाट्यां कडेन आसता मोटी गजाल. ती म्हळ्यार उर्जा. शक्त. stamina. ही शक्त विजे सारकी. ती बऱ्या विधायक, सृजनशील, सकारात्मक रुपांत…

0 Comments

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम महाकाय, पूण टेस्ट मॅच देड दिसूच- एक विचित्र विरोधाभास

गुजरातच्या अहमदाबाद शारांत तयार जाल्लो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो क्रिकेट स्टेडियम म्हळ्यार भारता खातीर एक ऑर्राची गजाल. जगांतलो सगळ्यांत चड क्रिकेट-पिसो चाहतो वर्गूय आमच्याच देशांत आशिल्ल्यान, एक लाख-बत्तीस हजार सुवातींचो आनी…

0 Comments

सकारात्मकता हाडटा प्रसन्नता

कांय लोकांक फक्त नेगेटीव उलोवपाची संवय आसता. हाचें अशें जालें, ताचें तशें जालें, हो दुयेंत आसा, तो मेलो, ताणें कितले दीस हांतरूणार कशे हालांत काडले… ह्यो खबरो बाकिच्यांक सांगप. नाजाल्यार…

0 Comments
दुसऱ्या विशींचो दृश्टीकोन
कृष्ण मेनन

दुसऱ्या विशींचो दृश्टीकोन

स्टार्मवेल नांवाचे एक ब्रिटीश पत्रकार आशिल्ले. ते एखाद्याची मुलाखत घेवपाचे आसत जाल्यार तांच्या खाजगी जिणेंतल्यो गजाली ते उक्तेपणान उलोवन दाखयताले. एकदां स्टार्मवेल हांकां कृष्ण मेनन हांची मुलाखत घेवपाची आशिल्ली. स्टार्मवेल हांणी आक्रमकतायेन…

0 Comments

फाल्या- फाल्यां- अशुद्धलेखन

फाल्या कार्यावळ. याद आसा न्ही?वॉट्सएप आयलो.फाल्यां काय फाल्या खंयचें बरोबर कांयच कळना. अनुस्वार हो त्राशीक विशय. जबाबदार संघटनेन धाडिल्लो मॅसेज. आतांची भुरगीं ऑनलायन कोंकणी शिकतात, शिकयतात. आमचोच गोंदळ जालो. रातयांत…

0 Comments

आठवी मेरेन खात्रीन पास… णववेक सरसकट नापास…

धावी यत्तेंत शंबर टक्के निकालाची सुवार्थी आस एखाद्रो विद्यार्थी णववेक पावता मेरेन णव वर्सां ना जाल्यार उणींच पांच वर्सां त्या विद्यालयांत शिकता. ताका णववी यत्तेंतल्यान धावी यत्तेंत पावपा खातीर जी…

0 Comments

जय विज्ञान

विज्ञान विद्यार्थिप्रिय करप ही काळाची गरज. जय जवान, जय किसान आनी जय विज्ञान हो नारो चोंय दिकांनी नेटान घुमूं! फाल्यां राष्ट्रीय विज्ञान दीस. रमण वर्णपटाच्या सोदा खातीर कृतज्ञताय उक्तावपा खातीर…

0 Comments

सोशल मिडियाक दावें आनी नेटिझन्सांक?

फेसबूक सुरू जालो फेब्रुवारी 2004 त, व्हाॅटस्अॅप फेब्रुवारी 2009 त जाल्यार ट्विटर 21 मार्च 2006 क. सुरवातीचीं कांय वर्सां ह्यो सोशल मिडिया माचयो बरे भशेन चल्ल्यो. मात राजकी पक्षांचे आयटी…

0 Comments