शिक्षण आनी रोजगारूय म्हत्वाचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज रोजगाराचें मळ बदल्लां. म्हायती तंत्रज्ञान सगल्यां परस मुखार आसा. ताचें शिक्षण आनी नोकऱ्यो गोंयांत मेळपाक जाय. ज्या मळांचेर गोंयकार उणे आसात, त्या- त्या मळांचेर तांचो आंकडो वाडपाक जाय.

कोंकण विभागाचो बारावेचो निकाल काल जाहीर जालो. 97 टक्के. ताचे पयलीं आमच्या गोंयचो, बारावी आनी धावेचे परिक्षेचो निकालूय 90 टक्क्यां वयर लागलो. दिसता तो भुरगो पास, तोय 70 टक्क्यां वयर गुण घेवन. अर्थांत कोरोना काळांत आपणायिल्ले नवे परिक्षा पद्दतीक लागून इतलो बरो निकाल आयला. दुबावूच ना. अंदूं कोरोनान बरें केल्यार शाळा आडमेळ्यां विणें चलतल्यो अशी आस्त. आदल्या तेंपार 70 टक्क्यां वयर गुण मेळोवप खूब कठीण आसतालें. 1990 च्या दशकांत पसून तशे उणेच टक्केवारीचे निकाल लागताले. सामके हुशार विद्यार्थी 75, 80 टक्के गुण घेताले आनी दोतोर, इंजिनियर जाताले. कालांतरान वैजकी मळाचेर शिकपाची संद 85, 90 टक्के घेवपी विद्यार्थ्यांकूच मेळपाक लागली. हालीं तर 90 टक्क्यां वयर गुण घेतिल्ल्यांकूय आवडटो फांटो, विशय घेवपाक मेळटलो काय ना, हाची निमणे मेरेन धाकधूक आसता. आयचे विद्यार्थी हुशार, शिटूक आसात. मात गिन्यानाचे बाबतींत ते आदल्या विद्यार्थ्यां इतलेच हुशार आसात काय नात, हे विशीं कांय जाणकारांक दुबाव आसा. शिक्षणाचो दर्जोय देंवला, असो तांचो दावो. पूण हो वाद- संवादाचो विशय. हालींच राष्ट्रीय पांवड्या वयलो एचिव्हमेंट सर्व्हे जाहीर जाला. तातूंत गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो गणित विशयाचो दर्जो राष्ट्रीय पांवड्या परस उणो आसा, अशें म्हणलां. ही सरासरी देंवप ही हुस्क्याची गजाल, अशें मुख्यमंत्र्यानूय पयर म्हणलें. विज्ञान फांट्यांत प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांचें गणित बरेंच आसपाक जाय. कारण मुखार पावलां पावलार गणित आपटता. गोंयकार विद्यार्थी विज्ञान विशया प्रमाण गणितांतूय राष्ट्रीय पांवड्याचेर मुखार वच्चे हे खातीर सरकारान पावलां उखलपाचें थारायलां ही बरी गजाल. ते खातीर शिक्षकांक चड नेटान वावराक लागचें पडटलें.
मुख्यमंत्री सावंत हांणी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. तातूंत खूबच म्हत्वाची गजाल ते उलोवन गेले. ती म्हणल्यार पूर्णवेळ शिक्षकांनी हेर वेवसाय करचे न्हय. गजाल खरी. पूण आयकता कोण? शिक्षकांचो मूळ वेवसाय शिकोवपाचो. मात, कांय शिक्षक ताचे कडेन आडनदर करून ट्यूशनां घेतात. ही आयची गजाल न्हय, तर 35-40 वर्सां सावन गोंयांत हें चल्लां. मात हे ट्यूशन क्लास भावाच्या, घरकान्नीच्या नांवाचेर आसात. फाटल्या कांय वर्सां सावन तर ट्यूशनाक वचपी भुरग्यांचो प्रमाणा भायर वाडला. सगल्याच यत्तांचे भुरगे ट्यूशन घेतात. धावे, बारावेचे तर एकान एक विद्यार्थी ट्यूशनाक वतात.
आयज ट्यूशन दिवप हो भरपूर अर्थिक जोडीचो वेवसाय जाला. पूण, शिक्षकांनी तातूंत वचपाक जायना. एकल्याय विद्यार्थ्याक ट्यूशनाक वचपाची गरज पडचीना, इतलें बरें शिक्षण तांणी शाळेंत दिवपाक जाय!! शिक्षकांकूय बडट्यो, पगार वाड मेळपाची गरज आसा. सरकारान तातूंत लक्ष घालपाचें उतर दिलां. तें बेगीन पुराय जावचें. कांय प्राध्यापकांक लेक्चरा प्रमाण पगार मेळटा. तांकां सेवेंत कायम केल्यार बरें. गोंयांत डीएड, बीएड शिकोवपी सरकारी, खाजगी विद्यालयां आसात. ताका लागून शिक्षकांचो आंकडो वाडत आसा. तांकां आसपावन घेवपाचेय यत्न करचे पडटले. तातूंत निवृत्ती पिराय चड आशिल्ल्यान नव्या शिक्षकांक कायम नोकरी मेळना. ट्यूशन क्लास वाडपा फाटलें हेंय एक कारण आसूं येता. बेरोजगारी उणी करपाक निवृत्ती पिराय देंवोवप, व्हीआरएस येवजण लागू करप शक्य आसा?
75 टक्क्यां वयर गुण घेवपी विद्यार्थी हिस्पा भायर वाडले म्हूण उपकारना. तांकां मुखार रोजगार नाका? फाटलीं 10 वर्सां बारावी आनी धावेचे परिक्षेंत कोंकण विभाग महाराष्ट्रांत पयल्या क्रमांकाचेर येता. मात, थंय उच्च शिक्षण दिवपी संस्था, रोजगार नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक मुंबय, गोंय, कोल्हापूर, पुणें लागीं करचें पडटा. कोंकणाच्या मानान आमचें गोंय उदरगतीचे बाबतींत मुखार आसलें तरीय हांगा पसून तीच परिस्थिती आसा. आयज रोजगाराचें मळ बदल्लां. म्हायती तंत्रज्ञान सगल्यां परस मुखार आसा. ताचें शिक्षण आनी नोकऱ्यो गोंयांत मेळपाक जाय. ज्या मळांचेर गोंयकार उणे आसात, त्या- त्या मळांचेर तांचो आंकडो वाडपाक जाय. हें गणित सोडोवप कठीण, पूण अशक्य न्हय…. आमचें राज्य चलोवपी ते बाबतींत हुशार आसात. तांणी ह्या गणिताची जाप सोदून शिक्षण- रोजगार मळ मार्गार हाडचें.