‘ जय जवान – जय किसान ’ घोशणेचो विसर 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

होमखण

दीपक लाड

  • तुमच्या आदेशा नुसार पूर्व पाकिस्तानांत सेना घुसयताच, पूण ती केन्ना घुसोवपाची हे फकत हांव थारायतलों ” असो सडेतोड जबाब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीक सुनावपी जनरल सॅम बहादूर माणेकशा सध्याचे सेनेंत दिसना. 

 

देशाचे शिमेची राखण करपी जवान आनी देशवासियांची भूक तृप्त करपी किसान हांचो जयजयकार करपी ‘जय जवान – जय किसान ’ हे घोशणेचे लालबहादूर शास्त्री हे जनक. साधी राहणी आनी उच्च विचारसरणी बाळगुपी ह्या आदर्शवादी आदल्या प्रधानमंत्र्याचो आयज राजकारणी चोंब्याक आनी देशवासियांक विसर पडला. खरें सांगपाचें जाल्यार तांचें नाव घेवपाच्या लायकीचे राजकारणीय उरले नात.  

आयज ‘जय अदानी, जय अंबानी’  गवजी घालपी राजवटीत आपले पिकावळीक किमान दर मेळचो आनी तीन जाचक शेतकी कायदे रद्द करचे ह्यो मागण्यो घेवन देशाचे राजधानीचे शीमेर शेतकार समुदाय थंडी, पावस, वत, वाऱ्यांत एक वर्स तंबू ताणून बशिल्ले आसतना प्रधानमंत्री  तांचे भेटीक गेले नात. तांका वाटाघाटी करपाक आपयले नात. सादो फोन सुदीक केलो ना. आंदोलन काळांत सातशे जाण सोंपले  तेन्नाय सरकारान दुखख परगटायलें ना, उलट धमकी दिवपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याच्या पुतान आंदोलकांक आपले गाडी खाला चिड्डयले. मंत्र्याचेर कसलीच कारवाय जाली ना. खाजगी उद्देजकांक फायदो मेळोवन दिवपाक उत्सुक सरकार शेतकार विरोधी दिसपाक लागलां.

हाचे पयली सैनिकांच्या बाबतीतूय सरकारान असंवेदनशीलताय दाखयिल्ली. आमचे पर्रीकार संरक्षण मंत्री आसतना तांची वन रेंक वन पेंशन मागणी मान्य जाल्ली  अशें म्हणलें तरी तातूंत त्रूटी आशिल्ल्यान दिल्ली प्रगती मैदानाचेर विरोध करत निवृत्त सैनिक धरणे दिवन बशिल्ले. देशाचे राजधानींत देशाची राखण करप्यांचेर स्वातंत्र्य दिनाचे पूर्वसंध्येक अमानवीय तरेन पुलिसांनी लाठीहल्लो केल्लो.  

हालीं देशांत अग्निपथ येवजणे विरोधांत भावी अग्निवीरांनी जो तांडव केलो ताकाय जापसालदार सरकारूच. सेना भरतीचो संवेदनशील मुद्दो सरकार हाताळपाक अपेशी थारलें. कोरोना काळाचें कारण दित दोन वर्सां सैन्य भरती फुडें धुकल्लीं. त्या काळांत वेंचणुको मात घेतल्यो. हजारोंच्या संख्येन लोकांक एकठांय करून सभा घेतल्यो, रोड शो केले. कुंभ मेळाव्यांतूय लाखांनी भाविक जमिल्ले. थंय बंदी हाडली ना. भरती फुडें धुकलपाची तशी खरी गरज नाशिल्ली. शारिरीक अंतर दवरून भरती करप शक्य आशिल्लें. सरकारान फटींगपणा केलीं. 

सेना भरतीचे लेखी परिक्षेंत, मेडीकल तपासणीत पास जाल्ल्यांची, नियुक्ती पत्र घेवन तयार बशिल्ल्यांची भरती प्रक्रिया पुराय करिनासतना अग्निपथ येवजण बेगोबेग लागू केल्ल्यान तरणाटे चड खुबळ्ळे. येवजणे विशी सरकारान सेवारत, निवृत्त अधिकारी, तज्ञ, जाणकार हांचे वांगडा भासाभास करूंक नाशिल्ली अशें दिसता. 

उजो लागले उपरांत येवजणेंत ल्हानशे बदल घडयत सेनेच्या तिनूय दलांचे मुखेली मिडिया मुखार उजो पालोवपाक आयले. 

“ तुमच्या आदेशा नुसार पूर्व पाकिस्तानांत सेना घुसयताच, पूण ती केन्ना घुसोवपाची हे फकत हांव थारायतलों ” असो सडेतोड जबाब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीक सुनावपी जनरल सॅम बहादूर माणेकशा सध्याचे सेनेंत दिसना. 

तंत्रज्ञानाच्या युगांत थळसेनेची गरज उणावल्या हेंवूय खरें. चीनान फाटल्या वर्सानीं पीपल्स सेनेंतल्यान एक लाख सैनिक उणे केल्ले. आमीय ते करपाची गरज आसा, पूण ते सगळे लायटीचो स्वीच ऑफ केल्ले वरी तडकाफडकी करप योग्य न्हय. ताचे आदी तरणाट्यां खातीर पर्यायी रोजगार उपलब्ध करपाची गरज आसता. अन्यथा अग्निपथाच्या कारणान जाला तसलो हिंसक उद्रेक पळोवचो पडटा. जगांतल्या बाकी देशांच्या तुळेंत चड अशी देशाची ६६ टक्के लोकसंख्या काम करपाच्या वयोगटांत आसतना सार्वजनिक क्षेत्रा चालीक लावन उत्पन्न कमोवन अर्थव्यवस्थेची उदरगत साधपाची तांक सरकारांत दिसना. सरकार कररूपान, देशाची मालमत्ता लिजार दिवन, ती विकून दुडू कमायता. संस्था, समाजा खातीर उत्पन्नाचो अग्रक्रमान उपेग करपाचो सोडून सरकार फोल्गांचेर वगडायता. आर्थिक कुस्तार काळांत नवे संसद भवन, प्रधानमंत्री- राष्ट्रपती खातीर भवनां, विमानां खरेदी करपाची तशी आकांताची गरज नाशिल्ली. देशांत चार पदरी, स पदरी मार्गांचें जाळे विणत बसपाचीय तशी ताकतीक ना. तशेंच केंद्र सरकार आनी सत्तापक्षाची राज्य सरकारांनी आपणे केल्ल्या कामाची जायरातबाजी दुडू खर्चून करपाचीय गरज ना. हो सगळो दुडू संरक्षण आनी बाकीच्या क्षेत्रांत रोजगार दिवपाक वापरूंक जाता. 

खोन्नांत उंडे भाजून काडिल्लेवरी स म्हयने- एक वर्स ट्रेनिंग दिले उपरांत रोखडोच खंयचेय संस्थेत आपलो पदभार सांबाळपाक कर्मचारी तसो सामको तयार जाल्लो आसना. बरे तरेन तयार जावपाक तीन ते चार वर्सा लागतात. हांगा ट्रेनींग आनी सुटयो वजा केल्यो जाल्यार अग्निवीराक जेमतेम तीन वर्सा मेळटात. चार वर्सा उपरांत २५ टक्के कायम स्वरूपी दवरतले तातूंत आपूण उरचो हाचे खातीर यत्न आनी भायर सरचे पडल्यार भायर येवन आपूण किते करतलों ताची तजवीज ह्या चेपणा खाला अग्निवीर कामांत लक्ष घालपाक पावचो ना. निवृत्ती उपरांत ताका अग्निवीर म्हूण मान मेळटलो, असे सरकार म्हणटा खरें, पूण ‘ओय अग्निवीर ’  म्हूण ताची फकांडांय जावंक शकतात. अग्निवीरांक निवृत्ती उपरांत आमी रोजगार दितले म्हूण तीन उद्देगपतींनी एकाच वेळा एकाच सूरांत जाहीर करप ही खुबळिल्ल्यांक शांत करपाची सरकारची रणनिती. कितल्या पूर्व सैनिकांक तांच्या कंपन्यांनी आतां मेरेन रोजगार दिल्यात तें तांणी (उद्देगपतींनी) जाहीर करचें. 

अग्निवीर जावचे पयलीं ते कितें करूंक शकतात तें तांणी आंदोलनाच्या वेळार दाखोवन दिलां. शस्त्रा चलोवपाचें ट्रेनिंग घेतिल्ले बेकार भोवपी अग्निवीर माफियांचे गँग सदस्य, शार्प शूटर जावपाची धोकेदायक शक्यताय न्हयकारपाक जायना. दुसरें म्हणल्यार २५ टक्क्यांत दवरचे खातीर ‘ रेट ’ लागपाक शकतात. सेनेंत देशप्रेम, त्यागाची भावना आसता तशी लांच खावपाची पद्दत आसता ही वस्तुस्थिती.  

आमचे हांगा आपलो पूत गुगल, फेसबूक, अमेझोनांत कामांक लागला अशें मोठ्या अभिमानान सांगतात तशें उत्तर भारतांत 

‘ बेटा फौज मे है ’ अशे व्हडा अभिमानान सांगतात. योजनेची  मिडियांत जायरातबाजी करपाक हाडिल्ल्या उद्देजक, प्राध्यापक, समुपदेशक, मोदीभक्तांचे तुळेन येवजणींतले फायदे- लुकसण ते तरणाटे आणि तांचे कुटुंबीय चड बरे भशेन जाणात. देशप्रेम, देशसेवा हाचे बद्दल राजकारणी भाषणा दितात खरे, पूण तांचे पूत, धुवो व्हडल्या कंपन्यांनी व्हड हुद्द्यांचेर, क्रिकेट मंडळांचेर बसून खोऱ्यांनी दुडू कमयतात. सेनेत जवान म्हूण भरती जावपी तरणाटे हे चडशे शेतकारांचे भुरगे आसतात. हालींच्या तेंपार सरकार शेतकार आनी जवानांक आदले भशेन मान दिना अशें दिसपाक लागलां.