कळंगूटे सांपडले 58 डेंग्यूचे दुयेंती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुयेंस नियंत्रणांत हाडपाक कांदोळी भलायकी केंद्राची येवजण

म्हापशें ः फाटलें सप्तकभर कळंगूटे वट्टे 58 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले. हातूंतले चडशे दुयेंती भाड्यान रावपी आसात, अशी म्हायती कांदोळे भलायकी केंद्रा कडल्यान मेळ्ळी. 

भलायकी केंद्र अधिकारी डॉ. रोशन नाझारेथ हांणी हे विशीं म्हायती दितना सांगलें, भलायकी केंद्राच्या कामाच्या वाठारांत अचकीत डेंगूचें प्रमाण वाडलां. हातूंतले चडशे दुयेंती कामगार वर्गांतले आशिल्ल्यान ते विंगड विंगड सुवातांचेर भाड्याचे कुडींत रावतात.

ह्या प्रादुर्भावाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर भलायकी केंद्रान पंचायतीच्या कोयर कर्मचार्‍यांच्या सहकार्यान कळंगूटे वाठारांत खाशेली मोहीम सुरू केल्या. वखदां फवारो मारून नितळसाणाचेर भर दिवपाक लागल्यात. ते भायर भलायकी केंद्राचे कर्मचारी जागृताय आनी तपासणी करपा खातीर बांदकाम प्रकल्पाच्या सुवातेर वतात. ज्या वाठारांनी दुयेंती सांपडल्यात थंय फवारो मारपाक सुरवात केल्या. भलायकी केंद्र सध्या जळारां जावपी सुवातो, कोयर आनी घाणयार्‍यो सुवातो सोदून त्या सुवातांचेर वखदांचो फवारो मारता.

पावसांत डेंग्यू, मलेरिया सारकिल्ल्या दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरपाक भलायकी केंद्र खाशेली जतनाय घेता. इमारतींचे पांखें, बाल्कनी आनी हेर वाठारांनी उदक सांठोन उरचें न्हय हाची लोकांनी जतनाय घेवची, अशें आवाहन डॉ. रोशन नाझारेथ हांणी केलें.