म्हापश्यांत ऑटिझम जाग्रुती कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः ऑटिझम (स्वमग्नता)  हे मनोवस्थेविशीं समाजांत, चड करून पालकां मदीं जाग्रुती जावची आनी ऑटिझमग्रस्त भुरग्यांक वेळार जाय ते उपचार आनी समुपदेशन मेळचें ह्या हेतान मंगळाराक म्हापश्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत लोक जाग्रुती कार्यावळ आयोजीत केल्ली.
एप्रील हो संवसारीक ऑटिझम जाग्रुती म्हयन्यो म्हणून संवसारांत पाळटात. त्या निमतान उत्तर गोंय जिल्हो हॉस्पिटल आनी जिल्हो अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर, उत्तर गोंय हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ जाली. हे विशीं म्हायती दितना जिल्हो हॉस्पिटलाची वैजकी अधिक्षक डॉ वंदना धुमे हिणे सांगलें की, ऑटिझम विशीं  लोकांका म्हायती मेळची हो कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. ह्या वेळार हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांची भुरगीं आनी ज्ञानवर्धिनी दिव्यांग प्रशिक्षण म्हाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर पोस्टर, चित्रकला सर्तीचें आयोजन आनी हेर जाग्रुती उपक्रम चालीक लायिल्ले. लोकांक ऑटिझम विशीं चडशी म्हायती ना. ते खातीर तांचे मदीं जाग्रुती करतात. म्हापश्यांतल्या पोरण्या आझिलो हॉस्पिटलांत विशेंश केंद्र आसा आनी थंय ऑटिझमग्रस्त भुरग्यांचेर उपचार करतात अशें डॉ. धुमेन सांगलें.
भुरग्यांमदीं 1 तें 13 वर्सा पिराये मजगतीं ऑटिझमाची लक्षणां दिसपाक लागता. साबार भुरग्यां परस ही भुरगीं वेगळीं दिसपाक लागतात. जर भुरगें हासना वा नीट लक्ष दिना जाल्यार तीं ऑटिझमाची लक्षणां आसपाक शकतात अशें भुरग्यां दोतोर डॉ विभा पार्सेकार हिणे सांगलें. अशी लक्षणा दिसल्यार भुरग्यांक बेगोबेग केंद्रात घेवन येवचें अशें तिणे संबंदीत पालकांक सांगलां. उत्तर गोंयांत म्हापशें पोरणे आझिलो हॉस्पिटल आनी दक्षीण गोंयांत हॉस्पिसिओ हॉस्पिटलांत  जिल्हो अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटक सुरू केलां अशी म्हायती तिणे दिली.