फोंड्यां कदंब बस स्टॅण्डार शेड उबारपाच्या कामाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: फोंड्यां कदंब बस स्टॅण्डार प्रवाशां खातीर खाशेली शेड उबारपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. फुडल्या दोन-तीन दिसां भितर शेडीचें काम पुराय जातलें. पावसांत प्रवाशांक उबे रावपाची वेवस्था कदंब म्हामंडळान केल्या. पूण अजून मेरेन बस स्टॅण्डाच्या दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांनी निरशेणी उक्तायल्या.

घातक पाखें कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान कदंब बस स्टॅण्ड प्रवाशां खातीर फाटल्या चार-पांच म्हयन्यां सावन बंद दवरला. बस स्टॅण्ड बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांक खर वतांत उबे रावचें पडटा. सद्या पावस सामको लागीं तेंकिल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जावची न्हय म्हूण म्हामंडळान वाठारांत शेडीची उबारणी करून प्रवाशांक थाकाय दिवपाचो यत्न केला. येता त्या दोन-तीन दिसांत शेडीचें काम पुराय जावन प्रवाशांची पावसा पसूनची समस्या सुटावी जातली.

तशेंच फोंडें बस स्टॅण्डार फोंडकुलान भरिल्ल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम सुरू केलां. फाटल्या काय वर्सां सावन कदंब बस स्टॅण्डा लागसारचो रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो. दुरुस्ती केल्ल्या रस्त्यार पावसा पयलीं हॉटमिक्स करपाची मागणी प्रवाशां कडल्यान जायत आसा.