जीएमसी सबवे बंद करपाीच विरेश बोरकार हांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः कसलीय दुर्घटना जावचे पयलीं बांबोळेची जीएमसी सबवे बंद करपाची मागणी सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या. सोमाराक पडिल्ल्या पावसाक लागून हे सबवेंत उदक भरिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी ही सबवे कांयच कामाची ना हे सिद्ध जालां अशें तांणी म्हणलां.
पावसाचें उदक व्हांवन वचपा खातीर कसलीय वेवस्था नाशिल्ल्यान ही सबवे उदकान भरता. ती बंद करप होच आतां ताचेर उपाय आसा. ही सबवे पावसाच्या दिसांनी बंद करची अशें पत्र बरोवन आपणे जीएसआयडीसीक कळीत केलां. ती सुरू करचे पयलीं पावसाचें उदक व्हांवन वचपा खातीर जाय ती उपाय येवजण करपाक आपणे सांगलां अशे बोरकार हांणी सांगलें. सबवेंतले उदक भायर काडपा खातीर पंप वापरताले मात ते उदकांत बुडिल्ल्यान बंद पडले. उदक भरपाचे समस्येचेर कायम तोडगो काडपाची गरज तांणी उक्तायल्या.