खंंडपिठाच्या आदेशाक लागून सरकाराचो गैरहेत जालो उक्तो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंंचायतीचेर प्रशासक नेमपा फाटल्यान सुवार्थी हेत

कॉंग्रैसीचो पत्रकार परिशदेंत आरोप

पणजी : पंंचायत वेंचणूक प्रक्रिया 12 ऑगस्ट मेरेन पुराय करपाचो आदेश खंंडपिठान दिल्ल्यान वेंचणूक फुडें धुकलपा फाटलो सरकाराचो गैरहेत उक्तो जाला अशें काँग्रेसीन म्हणलां. पंंचायतींत सुवार्थी हेत साध्य करपा खातीर प्रशासकाची नेमणूक केल्या, असो आरोप कॉंग्रेसीन केलाे.

प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांंणी बुधवारा काँग्रेस हावजांत पत्रकार परिशद घेतली. ह्या वेळार अॅड. श्रीनिवास खलप, विरियाटो फर्नांडीस, वरद म्हाड्डोळकार हाजीर आशिल्ले.

सरकार तरेकवार कारणां दिवन पंंचायत वेंचणुको फुडेंं धुकलपाचो यत्न करता. हाचे फाटल्यान गैरहेत आशिल्ल्याचें आतां सिद्ध जालांं. पंंचायतीचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. हाचे पयलीं वेंचणूक घेवपाची तयारी वेंचणूक आयोगाची आशिल्ली. सरकाराक मात वेंचणुको जाल्ल्यो नाका आशिल्ल्यो. पयली ओबीसी आरक्षणाक लागून वेंचणूक लांंबणेर धुकल्ली. उपरांंत पावसाचें कारण दिलें. आतां अधिवेशनाचें कारण दिवन वेंचणूक फुडें धुकलपाचो यत्न आसा. फाटले खेपे 11 जूनांत वेंचणूक जाल्ली. तेन्ना पावस नाशिल्लो, असो प्रस्न काँग्रेसीन केलाे.

ओबीसी आरक्षणा विशीं सर्वोच्च न्यायालयान 4 मार्च 2021 ह्या दिसा आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा प्रमाण ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय करप सहज शक्य आशिल्लें. तरी सरकारान हातूंत लक्ष घालें. सरकाराचो गैरकारभार आनी गैरवेवस्थापन हातूंत दिश्टी पडटा. ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून जावंंक ना अशें कॉंग्रेसीन म्हणलें.

राज्य वेंचणूक आयोगाक मुजत सोंपचे पयलीं वेंचणूक घेवपाची आशिल्ली. सरकाराची मात तयारी नाशिल्ली. सुनावणी वेळार ही गजाल स्पश्ट जाल्या.

पंंचायतींंचेर प्रशासक नेमपाची कृती अयोग्य आसा. पंंचायत मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंचो सुवार्थी हेत हातूंत दिसता. पंंचायत वाठारांत प्रशासकांं वरवीं प्रकल्पांंक मान्यताय दिवपाचो हेत आसा. ते भायर हेर कामांं खातीर मंंत्री प्रशासकांंचेर चेपण हाडटात, अशेंय काँग्रेसीन म्हणलें.