कुळेंची दुदसागर घसघश्यार व्हरपी जीप येरादारी कालच्यान बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: कुळें हांगासरल्या पर्यटकांक उलो मारपी नामनेच्या दुदसागर घसघश्यार, पर्यटकां खातीर सुरू केल्ली जीप येरादारी काल (सोमारा) सावन बंद केल्या. रान खात्याच्या आदेशा प्रमाण येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय कुळें दुदसागर टूर संघटणेन घेतला.

संवसारभरांतल्या पर्यटकांक दुदसागर घसघश्यार यो-वच करपा खातीर खाशेली जिपीची येरादारी सुरू केल्ली. ते खातीर लाखांनी पर्यटक कुळ्यां दर वर्सा येतात. ऑक्टोबर म्हयन्या सावन सुरू जाल्ली येरादारी जून म्हयन्या मेरेन सुरू दवरतात.

पावसाच्या दिसांनी उदकाचो पांवडो वाडत आशिल्ल्यान येरादारी बंद दवरतात. जीप येरादारीक लागून वाठारांतल्या लोकांक रोजगार मेळटा. पूण पावसाच्या दिसांनी येरादारी बंद आशिल्ल्यान पुराय वेवसाय ठप्प जातलो.