मांडवींतलो डेल्टीन कारावेला कसिनो बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरीत लवादाच्या आदेशाच्या 5 दिसां उपरांत कारवाय


पणजी : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशा उपरांत पांच दिसांनी डेल्टीन कारावेला कंंपनीन मांडवी न्हंयेंतलो उफेवपी कसिनो बंद केला. दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचो (सीझॅडएमए) परवानो नाशिल्ल्यान डेल्टीन कारावेला कसिनो बंद करपाचो आदेश एनजीटीन 29 एप्रीलाक जारी केल्लो.
एनजीटीच्या आदेशा उपरांत 5 दीस मेरेन ह्या कसिनोचेर कारवाय जावंक नाशिल्ली. कसिनो सुरूच आशिल्लो. ते खातीर सामाजीक कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये हांणी परतून ‘एनजीटी’ कडेन वचपाची शिटकावणी दिल्ली. निमाणे कंपनीन मंगळारा कसिनो बंद दवरलो.
‘सीआरझॅम’चो परवानो नासतना मांडवी न्हंयेंत कसिनो चलोवपी ‘डेल्टीन कारावेला’ कंपनीक कसिनो बंद दवरपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान जारी केला. तशेंच पर्यावरणीय लुकसाण केल्ले प्रकरणांत कंपनी कडल्यान भरपाय घेवपाचो आदेशूय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक दिला. जे मेरेन ‘सीआरझॅड’चो परवानो मेळना, ते मेरेन कसिनो चालू करपाक मेळचो ना, अशेंय ह्या आदेशांत स्पश्ट केला.
डेल्टीन कारावेला कसिनो विशीं काशिनाथ शेटये हांणी ‘एनटीजीटी’त दाखल केल्ले याचिकेचेर लवादाचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल, न्यायालयीन वांगडी न्या. सुधीर अगरवाल, न्या. दिनेशकुमार सिंग, तज्ञ वांगडी प्रा. ए. सेंथील वेल आनी डॉ. विजय कुलकर्णी हांणी हो आदेश दिल्लो.
‘सीआरझॅड’ वाठारांत वेवसाय करपा खातीर प्राधिकरणाची मान्यताय गरजेची. सुरक्षा वेवस्था तशेंच बोट नांगरून दवरपाक धक्याची गरज आसता. ह्यो सगल्यो गजाली पळोवन ‘सीआरझॅड’ मान्यताय दिता. डेल्टीन कारावेला कसिनो बोटीचेर 10 माळयांचें हॉटेल चालू आसा. ह्या कसिनोंत रेस्टॉरंण्टा सयत मनरिजवणाच्यो कार्यावळी चलतात. हाका सीआरझॅडाची मान्यताय आसप गरजेचें. ती मान्यताय कंपनी कडेन ना. ताका लागून शेटये हांची आव्हान याचिका पात्र थारता, अशें लवादान आदेशांत म्हणलें.
एनजीटीच्या आदेशा प्रमाण डेल्टीन कारावेला बोटींचेर कारवाय जावप गरजेचे आशिल्ले. तशी लिखीत सुचोवणी आपूण जीझॅडएमएच्या अध्यक्षांक धाडिल्ली. मंगळारा भौशीक सुटी आशिल्ल्यान बुधवारा कारवाय जावपाची शक्यताय आसा, अशें जीझॅडएमएचे वांगडी सचीव दशरथ रेडकार हांणी म्हणलां.

एनजीटीच्या आदेशा उपरांतूय पांच दीस डेल्टीन कारावेला कसिनो सुरूच आशिल्लो. ते खातीर याचिकादार काशिनाथ शेटये हांणी सीझॅडएम तशेंच कसिनो कंपनीय एनजीटीच्या आदेशाक पाळो दिनाशिल्ल्यान परतून एनजीटी कडेन वचपाची शिटकावणी दिल्ली. कायद्यांतले तजवीजे प्रमोण ह्या वेवस्थापनांक तीन वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त वा 10 कोटींचो दंड करपाची मागणी करतले, अशेंय नमूद केल्ले. जाल्यार लवादा कडल्यान मेळिल्ल्या आदेशाची कार्यवाही सुरू केल्ल्याची म्हायती राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दिल्ली.