भारता कडल्यान इंडोनेशियाचो खुर्दो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या पंगडान आशिया करंड हॉकी सर्तींतले आपले निमाणे सांखळी फेरयेंत इंडोनेशियाक 16-0 अशा व्हड गोला फरकांनी हारोवन सुपर चारांत सुवात निश्चीत केली.

भारताक सुपर चारांत पावपाक व्हडा फरकान जैताची गरज आशिल्ली. तशें करपाक ताका अपेस आयिल्लें जाल्यार पाकिस्तान सुपर चारांत पावतलो. आशिल्लो. ह्या जैता उपरांत भारत आनी पाकिस्तान ह्या दोनूय पंगडांचे समान गूण जाले. पूण, व्हड फरकान जैत जोडिल्ल्यान भारत सुपर चारांनी पावलो आनी पाकिस्तानाचें आव्हान सोंपलें.

भारत विक्रमी आठवे खेपे हे सर्तीचे निमाण्या चारांनी पावलो. भारत आनी पाकिस्तान दरेकी तीन किताब जिखल्यात, जाल्यार सगल्यांत चड खेपे दक्षीण कोरियान किताब जिखपाक येस मेळयलां. ताणें खेपे वस्तादपण जोडलां.

मजगतीं, भारता वतीन दिप्सन तिर्कीन सगल्यांत चड गोल केले. ताणें 41व्या मिनटाक, 46व्या मिनटाक, 56व्या मिनटाक आनी 58व्या मिनटाक गोल केले. ताणें पयलो गोल पॅनल्टी स्ट्रोकाचेर केलो, जाल्यार उरिल्ले गोल पॅनल्टी कॉर्नराचेर जाले. ताचे खेरीत बी सुदेवान 44व्या, 45व्या आनी 54व्या मिनटाक गोल केले. ताणें हे सगले फिल्ड गोल करून आपली हॅट्रीक पुर्ण केली. एस व्ही सुनीलान 18व्या मिनटाक पॅनल्टी कॉर्नराचेर आनी 23व्या मिनटाक फिल्ड गोल केलो.

सेल्वमान 39व्या मिनटाक आनी 55व्या मिनटाक फिल्ड गोल केले. ते पयलयीं राजभार पवनान 9व्या आनी 10व्या मिनटाक गोल करून भारताचें खाते उगडिल्लें. ते उपरांत उत्तम सिंगान 13व्या मिनटाक गोल केलो.

भारतान पयल्या क्वॉर्टरांत 3-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या क्वॉर्टरांत तितलेच गोल केले. तिसऱ्या क्वॉर्टरांत 4 आनी चवथ्या क्वॉर्टरांत 6 गोल केले.

पाकिस्तानाक संवसारीक सर्तूय चुकतली

आशिया करंड सर्त फुडल्या वर्सा भारतांत जावपी संवसारीक हॉकी सर्तीची पात्रताय सर्त आशिल्ली. निमाण्या चारांत सुवात मेळोवपी पंगड संवसारीक सर्तीक पात्र जाल्यात. पाकिस्तान निमाण्या चारांत सुवात मेळोवपाक येसस्वी थारिल्लो जाल्यार तो आपशीच संवसारीक सर्तीक पात्र जातलो आशिल्लो. पूण, भारतान व्हड जैत जोडून पाकिस्तानाचें सुपर चारांत सुवात मेळोवपा खेरीत संवसारीक सर्तीक पात्र जावपाचेंय सपन भंगयलें.

जपान, मलेशिया आनी दक्षीण कोरिया ह्या देशांनी संवसारीक सर्तीची पात्रताय मेळयली. भारत येजमान आशिल्ल्यान ताची संवसारीक सर्तींतली सुवात आदींच निश्चीत आशिल्ली.

भारताचें हें व्हड जैत न्हू

भारतान इंडोनेशियाक 16 गोल फरकांनी हारयलो आसलो तरी भारताच्या हॉकीच्या इतिहासांतलें हें व्हड जैत न्हय. भारतान व्हड फरकान जैत जोडपाचो विक्रम 1932तले ऑलिम्पिकांत नोंद जाल्लो. त्या वेळार भारतान अमेरिकेक 24-1 अशा व्हड फरकान हारयिल्लो.