बेकायदो भाजी विक्रीचो फलोत्पादन स्टॉल्सांक फटको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विधानसभेंत मांडटलों प्रस्न; अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांचें आस्वासन

मडगांवां स्टॉलधारकां कडेन सादलो संवाद

मडगांव: गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळा वतीन स्टॉलधारकांच्यो समस्या सोडयतले. ज्या स्टॉलधारकांचे पयशे थकीत आसात तांकां थोडे पयशे भरून वेवसाय सुरू करपाक परवानगी मेळटली. पूण जांचे स्टॉल बंदूच आसतात तांचो परवानो रद्द करतले. तशेंच बेकायदो भाजी विक्रेत्यांचेर कारवाय करपा विशीं विधानसभेंत प्रस्न मांडटलों अशें आस्वासन म्हामंडळाचे अध्यक्ष आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिलें.

मडगांवां रवींद्र भवनाच्या सभाघरांत दक्षीण गोंयांतल्या फलोत्पादन म्हामंडळाच्या स्टॉलधारकां बरोबर संवादाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळी वेळार स्टॉलधारकांनी बरे प्रतिचो म्हाल उपलब्ध करून दिवचो. कांय वेळा म्हाल मेळपाक कळाव जायत आशिल्ल्यान गिरायकांक परतून धाडचें पडटा. पयशे भरून लेगीत कांय वेळा पयशां खातीर फाटीक लागपाचे लेगीत प्रकार घडटात अश्यो कागाळी केल्यो. तशेंच फलोत्पाद स्टॉला कुशीक पंचायतीचो परवानो घेनासतना बेकायदो भाजी विकपाचे प्रकार घडत आशिल्ल्यान ताचो परिणाम वेपाराचेर जायत आशिल्ल्याच्यो समस्या स्टॉलधारकांनी मांडल्यो.

जे स्टॉल्स थकबाकीक लागून बंद आसात त्या स्टॉलधारकांक कांय रक्कम म्हामंडळा कडेन भरून तांकां परतून संद उपलब्ध करून दितले. तशेंच हाचे मुखार परवानो दितना विचार करून दितले. ज्या स्टॉलधारकांची थकबाकी देणें आसा, तांणी थोडी थोडी करून ती भरची अशें आवाहन प्रेमेंद्र शेट हांणी केलें.

ह्या वेळार वेवस्थापकी संचालक चंद्रहास देसाय हांणी म्हामंडळा कडल्यान स्टॉलधारकांच्यो समस्या समजून घेतल्यो. तांचो वेपार बरो जायत जाल्यार म्हामंडळाक फायदो जातलो आनी शेतकारांक म्हालाचें बरें माल दिवंक मेळटलें अशें तांणी म्हणलें.

म्हयनो सोंपता म्हणसर स्टॉलधारकांक तांच्या खात्याचो अहवाल दितले. स्टॉलधारकांनी ईमेल निरिक्षकां कडेन दिल्यार ते ईमेलीचेर संपर्क सादूंक मेळटलो. तशेंच खूबशा स्टॉलधारकांची थकबाकी आशिल्ल्यान तांणी जमता तशीं बिलां भरल्यार म्हामंडळाचो त्रास उणो जातलो अशें देसाय हांणी सांगलें.

स्टॉलधारकांच्यो समस्या समजून घेवपाचो यत्न हाचे आदीं जाल्लो ना. आतां म्हामंडळाचे अधिकारी, विक्रेते आनी म्हाल पुरवणदारांची एकठांय बसका जावन खूबश्यो समस्या सुटाव्यो जावपाक मजत जातली. गोंयकारांक बरी भाजी मेळची ह्या उद्देशान म्हामंडळाचें काम सुरू आसतनाच स्टॉलधारकांक आनी शेतकारांक अर्थीक फायदो जावपा खातीर यत्न करतात. म्हामंडळा कडल्यान गोंयांतल्या सगल्या फलोत्पादन स्टॉल्सांचो सर्वे करतले, तातूंत जे स्टॉल्स, गाळे बंद अवस्थेंत आसतले तांचो परवानो रद्द करतले अशें अध्यक्ष प्रमेंद्र शेट हांणी सांगलें.