बेकायदो गाड्याक वीज कनेक्शन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पालिकेचो विचित्र कारभारः नगरसेवकान कागाळ करून लेगीत आडनदर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापश्यां गांवसा वाड्यार शेत जमीन पुरोवन थंय बेकायदो गाडो घातला. ह्या गाड्यांतल्यान मार्बल विक्रीचो वेवसाय चल्ला. ह्या बेकायदो प्रकरणांत थळाव्या नगरसेवकान केल्ले कागाळे कडेन पालिकेन आडनदर केल्या. आतां त्या गाड्याक वीज कनेक्शनूय दिलां.

राष्ट्रीय म्हामार्गा कुशीक म्हापशें न्हंयेदेगे वयलीं कांदळी मारून ही शेत जमीन पुरयल्या. हाचेर वेळावेळार थळाव्या लोकांनी तशेंच विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी आवाज काडिल्लो. पूण म्हापशें पालिका वा उपजिल्होधिकारी कार्यालया कडल्यान कारवाय करूंक ना.

फाटल्या म्हयन्यांत मातयेचो भराव घालून जमीन सपाट केल्ली. थंय बेकायदो गाडो उबो केल्लो. हे विशीं थळावे नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी पालिका सीताराम सावळ हांचे कडेन कागाळ केल्ली.

मुख्याधिकाऱ्यान हाची दखल घेवन पालिकेच्या अभियंता विभागाक हे संबंदांत चवकशी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी केल्ली. तरी लेगीत अभियंता विभागान कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ली. सध्या ह्या गाड्याक सध्या वीज कनेक्शन दिलां आनी थंय मार्बल विक्रीचो वेवसाय चल्ला. विशेश म्हणल्यार मुध्याधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली आसतना ह्या बेकायदो गाड्याक वीज कनेक्शन मेळ्ळेच कशें, असो प्रस्न नगरसेवक भिवशेट हांणी उपस्थीत केला.

मजगतीं, पालिकेच्या कनिश्ठ अभियंत्यां मदीं पालिका वाठार वांटून दिला. अशा वेळार आपल्या वाठारांत सुरू आशिल्ल्या ह्या बेकायदो प्रकाराची चवकशी करून पालिका अधिकाऱ्यांक अहवाल धाडपाची जापसालदारकी त्या अभियंत्याची आसा. तरी लेगीत ह्या गाड्या संबंदीची म्हायती दिवपा सयत वीज कनेक्शनाक हरकत घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण तशें कांयच जावंक ना. ह्या बेकायदो जमीन पुरोवप आनी वीज कनेक्शन दिवपाच्या प्रकारा संबंदांत नगरविकास मंत्री आनी नगरनियोजन मंत्री पालिकेचेर कसली कारवाय करतले,  हाचेर गांवसावाड्या वयल्या लोकांचें लक्ष आसा.