जुनस दर्या देगेर काचो आनीलाकडा खुट्यांचो पर्यटकांक त्रास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
हरमलः पर्यटन सिझन आतां सोपला आनी दर्या देगे वयले सगले वेव्हार बंद केल्यात. मात सध्या पेडणे तालुक्यांतल्या दर्या देगांनी लाकडाचे खुटे आनी फुटिल्ल्या बाटल्यांच्या कुडक्यांक लागून थंय फिरप कुस्तार जाल्ल्यान पर्यटकां मदीं तिडक उक्तायल्ली वता. थळावे मुस्तेमार रातयां पागेरी, रॉकेट, काटाळी पद्दतीन नुस्तेंमाीर करपा खातीर दर्या देगांनी वतात. ताचे खातीह हे खुटे आनी काचो जीव घेवपी थारपाक शकतात अशें कांय नुस्तेमारांनी सांगलें.
पर्यटन सिझनात शॅक्स वेवसायीक पर्यावरण आनी हेर गजालींची जतनाय घेवन वेवसाय करतात, मात शॅक्स काडून व्हरतना स्थलांतरीत कामगार तांचे लाकडाचे सामान मुळा सावन काडनास्तना अर्दवट स्थितींत दवोरतात. पावसाच्या दिसांनी व्हडल्या ल्हारांनी रेवेंतले खुटे धोक्याचे थारतात अशें पर्यटक मिलिंद बावकर हांणे सांगलें.
रेवेंतल्यो काचो धोक्याच्यो
हालींसाराक दर्या देगेर उदका मेरेन मेजां घालपाचे प्रकार जातात. थंय बाटलेच्या काचो फुडल्यार त्यो सरळ रेवेंत पुरयोल वतात. प्लास्टिक कोयर लेगीत  रेवेंत मुरता. पावसाच्या दिसांनी हो कोयर पृश्ठभागार येता. ताका लागून देगांनी जोतीं घालनास्तना फिरत जीवार येवपाक शकता अशें अँजेलो कोल्प ह्या इंग्लंडांतल्यान आयिल्ल्या पर्यटकान सांगलें.
जुनसवाडो दर्या देगेर पावसाच्या दिसांनी लेगीत देशी पर्यटक येतात. ताकां रेवेंतल्या खुट्यांचो त्रास जावपाक शकता. हालींच एकल्यान दर्या देगेर येवपी लोकांक हे खुटे दिसचे म्हणून तांचेर एक सुकल्लें झाड लायिल्लें. सध्या थंय येवून पर्यटक सेल्फी घेवपाक लागल्यात. पर्यटन खात्यान दर्या देग नितळ करपी कंत्राटदारा कडेन उलोवन हे खुटे तशेंच फुटिल्ल्यो काचो काडपा खातीर पावलां घालचीं अशी मागणी जाता.