चिखलेच्या जॉगर्स पार्कार काँक्रेटीचीं रानां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आपल्या मागण्यां खातीर ज्येश्ठ नागरीक आयले एकठांय

वास्को: ज्येश्ठ नागरिकां खातीर सोयीचें तशेंच पाचवेचार आशिल्ल्या जॉगर्स पार्काचेर सिमेंट आनी काँक्रेटीचीं रानां उबीं रावंक लागिल्ल्यान चिखलेच्या कांय ज्येश्ठ नागरिकांनी एकठांय येवन जॉगर्स पार्कांत आपल्या मागण्यां खातीर शांततायेन पदयात्रा काडली. आमचें पयलींचें जॉगर्स पार्क आमकां रोखडेंच परतून दियात अशी मागणी तांणी केली.

चिखलेचें जॉगर्स पार्क गोंयांतले एक मुखेल आकर्शण थारलां. ह्या जॉगर्स पार्काचो लाव चिखली तशेंच आशिकुशीच्या लोकांक जाता. ह्या पार्कांत ल्हान भुरग्यां सावन ज्येश्ठ नागरिकां मेरेन येवन आपलो वेळ घालयतात. मनाक आनंद दिवपी ह्या जॉगर्स पार्काच्या विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचें काम हातांत घेतलां. ताका लागून कांय म्हयन्यां सावन हें पार्क लोकां खातीर बंद दवरलां. थंय वेगळींवेगळीं बांदकामां सुरू आसात. ताका लागून थंयचें पाचवेंचारपण नश्ट जालां. लोकां खातीर विरंगुळो दिवपी हें पार्क तात्पुरत्या स्वरुपांत बंद जाल्ल्यान लोक निरशेल्यात. ताका लागून सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर कांय ज्येश्ठ नागरिकांनी आयतारा एकठांय येवन जॉगर्स पार्कांतूच शांततायेन फेरी काडून आपल्यो मागण्यो मुखार केल्यात.

तांणी थंय चलिल्ल्या बांदकामाची तशेंच पार्काची जाल्ली दुर्दशा पळयली. एकवेळ मनाक भुरळ घालपी थंयची हिरवळ आनी पाचवेंपण नश्ट जाल्ल्यान मनाक खूब दुख्ख जायत आशिल्ल्याचें कांय जाणांनी सांगलें.

बेबिंदो फर्नांडीस हांणी सांगलें, उदरगतीच्या नांवा खाला दोंगर कापतात. आतां आमचें जागॅर्स पार्क नश्ट जायत आशिल्ल्यान मनाक खूब दुख्ख जाता. जॉगर्स पार्क रोखडेंच उक्तें करपाची गरज आसा.

दुसरो एक नागरी कॉन्स्टासियो गुदिन्हो हांणी सांगलें, पयलीं आमकां हांगा विसव घेतना, सकाळीं, सांजवेळां चलत भोंवतना हिरवळ मनाक खोस दिताली. पूण आतां ती सोंपत चलिल्ल्यान खूब वायट दिसता.

देवांग मेहता हांणी सांगलें, हांगा थळाव्या लोकांनी झाडां लायिल्लीं. सगले जाण सैमाची खोस भोगपा खातीर एकठांय येताले. पूण आतां तें सगलें सोंपत चल्लां. जाल्यार साव्हियो फर्नांडीस हांणी हांगासरलें पाचवेंचारपणूच सोंपपाची भिरांत उक्तायली. जाल्यार एका निवृत्त संरक्षण खात्याच्या कर्मचाऱ्यान सांगलें, आपणें थंय दोन आंब्याचीं झाडां लायिल्लीं. तांकां सद्दां बाटल्यांनी उदक हाडून घालीत आशिल्ल्याची याद सांगली. थंयची दुर्दशा पळोवन तांणी निरशेणी उक्तायली.

हालींच जाल्ले चिखली ग्रामसभेंत जॉगर्स पार्का संबंदी प्रस्न उप्रासायिल्लो. त्या वेळार सल्लागारान म्हायती दिली. थंय फूड कोर्ट, ल्हान भुरग्यांचें संगोपन केंद्र, माची बी उपलब्ध करून दितले. उपरांत तें एका खाजगी वेवस्थापना कडेन सोंपयतले अशें स्पश्ट केल्लें. हे विशींची योग्य म्हायती दिवपाची गरज नागरिकांनी उक्तायली.