सेंट थॉमस, सेंट जॉसेफ वाझ हायस्कुलांक वस्तादपण

17 वर्सां पिराये सकयली मुरगांव तालुको फुटबॉल सर्तीच्या चल्यांच्या गटांत वस्तादपण जोडपी सेंट थॉमस हायस्कुलाचो पंगड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांसावलीच्या सेंट थॉमस हायस्कुलान आनी सांकवाळच्या सेंट जोसेफ वाझ हायस्कुलान खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ली 17 वर्सां पिराये सकयली मुरगांव तालुको पांवड्या वयली वळेरेन चल्यांच्या आनी चलयांच्या गटांतली सर्त जिखली.

वेळसांवच्या मैदानाचेर जाल्ले चल्यांच्या गटांतले फायनलींत सेंट थॉमस हायस्कुलान नॅव्ही चिल्ड्रन हायस्कुलाक 3-2 अशा गोल फरकांनी हारयलें.

पयल्या अर्दांत रियो रॉड्रिग्सान गोल करून सेंट थॉमस हायस्कुलाचें खातें उगडलें. ते उपरांत 25व्या मिनटाक प्रेस्टन कुलासोन गोल करून सेंट थॉमस हायस्कुलाची आघाडी 2-0 अशी केली.

दुसऱ्या अर्दांत मासाईया डिमेलोन गोल करून सेंट थॉमस हायस्कुलाची स्थिती 3-0 अशी भक्कम केली. तीन गोलांनी फाटीं पडिल्ल्या नॅव्ही चिल्ड्रन स्कुलान हार मानूंक ना. तांणी नेटाचो खेळ केलो. हाचो फायदो ताका 53व्या मिनटाक जालो. जहान भोसलेन हो गोल केलो. ते उपरांत म्हणल्यार 15 मिनटांनी अर्जन सिंगान गोल करून सेंट थॉमस हायस्कुलाची आघाडी 2-3 अशी उणी केली. पूण, अखेरेक नॅव्ही चिल्ड्रन स्कुलाक बरोबरी सादपाक अपेस आयलें.

चलयांच्या गटांत सेंट जोसेफ वाझान नॅव्ही चिल्ड्रन स्कुलाक टायब्रेकरांत 4-2 अशा गोल फरकांनी हारयलें. निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आदार घेवचो पडलो. टायब्रेकरांत सेंट जोसेफ वाझा वतीन अंजली बाजंत्री, दृश्टी मेदार आनी किर्ती नायक हांणी गोल केले, जाल्यार नॅव्ही चिल्ड्रन स्कुला वतीन फक्त अॅंजेलिना हिका गोल करप शक्य जालें.