सेंट जासिन्तो जुंव्या कडलें ड्रेजींग काम लोकांनी बंद करपाक लायलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः सेंट जासिन्तो जुंव्या कडल्या जुवारी न्हंयेंत चलिल्ले डॅजिगाचें काम कुठ्ठाळीचो आमदार आन्तोन वास आनी हेर जुंव्यार राावपी लोकांनी तशेंच सांकवाळ पंचायतीच्या जैवविविधताय समितीच्या वांगड्यांनी  सोमाराक बंद करपाक लायलें.
सांकवाळच्या मार्मन शिपयार्डा वतीन हें काम चल्लां. आयताराक फादर बोलमॅक्स परेरा आनी जुंव्याचेर रावपी लोकांनी ह्या कामाक विरोध केल्लो. ड्रेजींग कामाक लागून न्हंयेंतल्यो ओयस्टर ब्रिडींग सुवातो, हालींच लायिल्ली कांदळी ना जातली तशेंच कालवां काडपाक येवपी लोकांक धोको उप्रासतलो अशी भिरांत तांणी उक्तायल्ली. हे संबदीचो व्हिडिओ समाज माध्यमाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत आमदार आन्तोन वास हांणी ताची दखल घेवन लोकांक घेवन ताणी ड्रेजींग काम बंद करपाक लायलें.
आयतारा लोकां कडल्यान हावें म्हायती घेतली आनी शिपयार्ड प्रतिनिधीं कडेन भासाभास करून तांकां काम बंद करपाक सांगलां आनी वास्को पुलिसांक तें परत सुरू करपाक दिवचें न्ही अशें सांगलां अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें. मार्मन शिपयार्डान ड्रेजींगा खातीर गोंय दर्या देग विभाग वेवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए) आनी मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणा कडल्यान परवानगी घेतल्या कांय हें हांवें पळयलें. तांणी सांकवाळ पंचायत, उदका स्रोत खातें, नगर नियोजन खातें हांचे कडल्यान परवानगी घेतली ना. आपणे तांकां सगळे परवाने घेवपाक सांगल्यात अशें वास हांणी सांगलें. ड्रेजींगाक लागून न्हंयचें पात्र खोल जातलें आनी कालवां काडपाक येवपी लोक बुडपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत तांणी उक्तायली.
आमदारान केल्ल्या हस्तक्षेपाक लागून सांकवाळ जैवविविधताय मंडळाचो वांगडी एडी फर्नांडीस हांणी तांचे उपकार मानल्यात. शिपयार्डान एक वर्सा आदीं परवानगी घेतिल्ली. मात ते मजगतीं तांणी पंचायती कडल्यान ना हरकत दाखलो घेतलो ना. मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणान दिल्लो परवानो रद्द करचो अशी मागणी केल्या अशें तांणी सांगलें.

चिखोल काडपा खातीर ड्रेजींग
मजगतीं, न्हंयच्या पात्रांत साठिल्लो चिखोल (सील्ट) काडपाचें काम आमी करतात, डॅजींगाचें न्हय असो खुलासो मार्मन शिपयार्डाचो प्रतिनिधी अभिनव गोडबोले हांणी केला. फाटल्या 10 वर्सां ,सावन बार्ज येरादारी बंद आशिल्ल्यान न्हंय पात्रांत चिखोल साठला आनी आमी तो काडून उडोवपाचें काम करतात. आमी नवी बोट बांदल्या. मात उदकाची जाय तितली खोलाय नाशिल्ल्यान आमी तिचे धा वर्सां जालीं तरी लॉचिंग करपाक शकनात. ते खातीर साठल्लो चिखोल तितलोच आमी काडटले अशे गोडबोले हाँणी स्पश्टक केलें.