योग हें भारतान जगाक दिल्लें शाश्वत दान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

योग म्हळ्यार फकत व्यायाम आनी आसन न्हय. तें भावनीक संतुळेचें शास्त्र आनी त्या शाश्वत आनी अनंत तत्वाक स्पर्श करून आध्यात्मिक प्रगतीच्या सगळ्या शक्यतायेंची वळख करून दिवपी शास्त्र.

सुमार आठ वर्सां आदीं आंतरराश्ट्रीय पांवड्यार योगाची सुरवात जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सुचोवणे वयल्यान
संयुक्त राश्ट्रांत भारताचे कायम प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी हांणी संयुक्त राश्ट्रांत योग दिसा निमतान एक थाराव संमत केलो आनी ताका 177 राश्ट्रांनी मान्यताय दिली. 21 जून हो वर्साचो सगळ्यांत व्हडलो दीस. उत्तरायणा उपरांत त्याच दिसा दक्षीणायन सुरू जाता. ह्या काळांत मेळिल्ली ऊर्जा सगळ्या जिवांक फायदेशीर आसता. भारतान संवसाराक दिल्लें एक अमूल्य आनी शाश्वत दान म्हळ्यार योग.
संवसारांतलो सगळ्यांत पोरणो ग्रंथ, ऋग्वेदांत, नारदीयसूक्तांत तशेंच भगवद्गीतेंत योगाचे उल्लेख मेळटात. महाभारताच्या शांतीपर्वांतूय मेळटा. योगाची उत्पत्ती धा हजार वर्सां पयलीं जाल्ली. पतंजली मुनीन येशू ख्रिस्त जल्माच्या 150 वर्सा पयलीं योगसूत्रां बरयिल्लीं.
पुर्विल्ल्या मोहेंजो- दारो, हरप्पन संस्कृतायेंत योगाच्यो जायत्यो मूर्ती सांपडटल्यात. आमची स दर्शनशास्त्रां आसात. योग हें तातूंतलेंच एक. वेद उपनिशदांनीय योगाचे संदर्भ मेळटात. पयलीं ऋषी-मुनीं पुरतोच मर्यादित आशिल्लो योग आतां सामान्य मनशाक खबर आसा. गुरू बाबा रामदेव, बी के एस अय्यंगर आनी स्वामी शिवानंद हांणी योगाच्या प्रसाराचो म्हत्वाचो वावर केला.
गुरुदेव रविशंकर म्हणटात, “योग म्हळ्यार फकत व्यायाम आनी आसन न्हय. तें भावनीक संतुळेचें शास्त्र आनी त्या शाश्वत आनी अनंत तत्वाक स्पर्श करून आध्यात्मिक प्रगतीच्या सगळ्या शक्यतायेंची वळख करून दिवपी शास्त्र.” मन सुखी आनी निरोगी आसल्यारूच कूड आनी मन सुखी जातात.
योग हो शब्द संस्कृतांतल्या युज ह्या उतरा वयल्यान आयला. ताचो अर्थ जोडपाचे साधन. अंदूंच्या योग दिसाचें घोशवाक्य “मानवते खातीर योग” आसा. आतां दोन वर्सां परस चड काळ पुराय संवसार कोरोना व्हायरसा आड झगडटा. तें संकश्ट भारतांतय कायम आसा. कोरोनाचीं तीन ल्हारां आयलीं. चवथें केन्ना येत सांगपाक येना. तुमकां येसस्वीपणान कोरोनाक तोंड दिवपाक जाय आनी रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपाक जाय जाल्यार योग सारको दुसरो उपाय ना. निरोगी जिणे आनी रोगप्रतिकार शक्त वाडोवपा खातीर योगांतली प्राणायाम, कपालभती, अनुलोम विलोम आनी भ्रस्तिका हे प्रकार गरजेचे.
ध्यान करून मन एकाग्र करूनय समाधान मेळूंक शकता. मन थीर जाता. योगांत आठ आंगां आसात. तातूंत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरणा आनी समाधी हांचो आस्पाव जाता. योगाच्या संगतीन मनशाक सुख आनी आनंद मेळूंक शकता. जिणे कडेन पळोवपाची एक वेगळो दृश्टीकोन तयार जाता. आयज संवसारांतल्या जायत्या राश्ट्रांनी योग शिकयतात. भायले लोक भारतांत येवन योग शिकप ही कितल्याशाच भारतीयांक अभिमानाची गजाल. योग हें एक पुराय शास्त्र. ती एक पुराय जिवीत पद्दत. ताणांतल्यान उत्साहा कडेन, नकारात्मकतेंतल्यान सकारात्मकते मेरेन वचपाचो मार्ग दाखयता.
जायत्या शाळांनी योगाचे धडे शिकयतात. सूर्य नमस्कार हो एक बरो व्यायाम. योग म्हळ्यार फकत एकाच दिसांत करपाची गजाल न्हय, ताचे परिणाम फकत सातत्यान योग केल्यारुच पळोवंक मेळटा. आयच्या वेगान चलपी संवसारांत कोरोना सारकिल्ल्या दुयेंसाक येसस्वीपणान तोंड दिवपाचें आसल्यार योग गरजेचो. दर दिसा योग केल्यार शारिरीक आनी मानसीक फायदे जातात. तुमी तरणाटे, जाण्टे वा निरोगी, दुयेंत आसूं, योग सगळ्यां खातीर फायदेशीर. अंदूं योग दिसाची मुखेल कार्यावळ कर्नाटकांतल्या म्हैसूरांत जाता. केंद्र सरकाराचे सगले 75 मंत्री देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून योगाचो प्रचार करतले आनी लोकांक योग दिसाचें म्हत्व सांगतले.

शांताराम वाघ
9623452553