फोंडें शाराचो मास्टर प्लॅन तयार करून समस्या सोडोवपाचो यत्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रवी नायक: विवीध खात्याच्या अधिकार्‍यां बराबर घेतली बसका

फोंडें: फोंडें शाराचो मास्टर प्लॅन तयार करून सगल्यो समस्या सोडोवपाचो यत्न सरकार करीत आसा. तेच बरोबर केंद्रीय वीज मंत्र्याच्या सहकार्यान 150 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत वीज वाहिन्यो तशेंच हेर वीज सामुग्री बदलतले अशी म्हायती कृशी मंत्री रवी नायक हांणी मंगळारा घेतिल्ले बसके उपरांत दिली.

कृशी मंत्री रवी नायक हांणी विवीध खात्याच्या अधिकाऱ्यां बराबर मंगळारा सकाळीं बसका घेतली. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्होधिकारी प्रशांत शिरोडकार, उपजिल्होधिकारी प्रदीप नायक, नगराध्यक्ष रितेश नायक, मलनिस्सारण प्रकल्पाचे सहाय्यक अभियंतो प्रदीप गावडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

कुर्टी मलनिस्सारण प्रकल्प उबारचे पयलीं थळाव्यांक विस्वासांत घेवपाची गरज आसा. हाचे पयलीं थळाव्यांनी प्रकल्पाक विरोध केल्लो. दाग हांगा उबारिल्लो मलनिस्सारण प्रकल्प पुराय जाला आनी रोखडेंच ताचें उक्तावण करतले अशें नायक हांणी सांगलें.

फोंडे शारांतली येरादारी समस्या सोडोवपा खातीर येरादारी पुलीस यत्न करतले. आल्मेदा हायस्कुला कुशीक जावपी येरादारीचे कोयंडे संबंदी येरादारी पुलीस आनी आल्मेदा हायस्कुलाचे वेवस्थापकी मंडळ बसका घेवन निर्णय घेतले अशें मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

फोंडें शारांत विवीध सुवातांनी हायमास्ट दिवे बसोवपा बरोबर नेमाचो भंग करपी वाहन चालकां आड कारवाय करतले. तशेंच नुस्त्या मार्केटाची इमारत मोडून थंय नवी इमारत बांदपाक रोखडीच सुरवात करतले. तशेंच घातक झाडां कापपा खातीर उपजिल्होधिकाऱ्या कडेन प्रक्रिया सुरू केल्ल्याचें मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.