प्रशासक म्हूण सरपंचांचीच जातली नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावसांत पंचायत वेंचणूक जाल्ली मंत्र्यांक, आमदारांक नाका

पणजी : गोंयांतल्या पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपता. हाचे पयलीं पंचायत वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावप अशक्य आशिल्ल्या कारणान प्रशासकांची नेमणूक निश्चीत आसा. सरपंच तशेंच पंचांची मर्जी राखपा खातीर विद्यमान सरपंचांची प्रशासकपदार नेमणूक जातली. पंचायत संचालनालयाच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी.

राज्य वेंचणूक आयोगान फेब्रुवारी सावन पंचायत वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू केल्ली. कार्यकाळ सोंपचे पयलीं पंचायत वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करपाचे राज्य वेंचणूक आयोगाचे यत्न आशिल्ले. ओबीसी आरक्षण आनी सरकाराच्या वेळकाडू धोरणाक लागून मुजती पयली वेंचणूक घेवप अशक्य जालें. जूनांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसता. अंदू मॉन्सून बेगीन पावपाची शक्यताय आसा. जूनांत वेंचणूक जाली जाल्यार पावसाक लागून मतदानाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच पावसांत प्रचार करपाक उमेदवारांक आडखळीचें थारतलें. हाका लागून पावसांत पंचायत वेंचणूक जाल्ली मंत्री तशेंच सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांक नाका. ओबीसी आरक्षणा परस पावस हेंच वेंचणूक फुडें धुकलपाचें मुखेल कारण आसा. ओबीसी विशीं नव्यान सर्वेक्षण करचे वा आयोगान अहवाल सादर करपा विशीं सरकारान कसलेच आदेश आयोगाक दिवंक नात. ओबीसी लोकसंख्येचें सर्वेक्षण करपाक आयोगाक थोडो वेळ लागतलो. ओबीसीक आरक्षण दिनासतना पंचायत वेंचणूक घेवपाक सर्वोच्च न्यायालयाची हरकत नाशिल्ली. राज्य वेंचणूक आयोगान लेगीत ओबीसीक भायर दवरून आरक्षणाचो मसुदो तयार केल्लो. सरकाराक मात हो मान्य जालो ना. पयली भशेन ओबीसींक 27 टक्के आरक्षण मेळटलें.

पंचायत वेंचणुको ह्यो आमदार तशेंच मंत्र्यां खातीर प्रतिश्ठेच्यो आसतात. समर्थक उमेदवार पंच म्हूण वेंचून येवचे आनी पंचायतीचेर वर्चस्व उरचें म्हूण चडशा आमदारांचे यत्न आसतात. उमेदवारी विशीं नियोजन तशेंच प्रचाराक वेळ मेळचो, हो हेत वेंचणूक फुडें धुकलपा फाटल्यान आसा अशें कळटा. आमोणें, कुडणें, न्हावेली, हरवळें, वेळगें, पाळी आनी सुर्ला ह्यो पंचायती मुख्यमंत्र्यांच्या सांखळी मतदारसंघांत आसात. ह्या पंचायतीं मदल्या इत्सुकांक पावसांत वेंचणूक जाल्ली नाका.

विरोधी पक्षांच्या आमदारांक लेगीत पावसांत वेंचणुको नाकात. हाका लागून वेंचणूक फुडें धुकलपाचेर कोणूच मोट्यान आवाज काडिनात.

हाचे पयलीं गोंयांत काँग्रेसीचें सरकार आसतना 2007 वर्सा पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलिल्ल्यो. पंचायत कायद्यांत दुरुस्ती करून प्रशासकाची नेमणूक जाल्ली. 2007 पयलीं पंचायत कायद्यांत प्रशासक नेमपाची तजवीज नाशिल्ली. ही दुरुस्ती आतां भाजप सरकाराच्या पथ्यार पडल्या. प्रशासक म्हूण सरपंचांची नेमणूक जावची, असो आग्रो सरपंचांनी आमदारां कडेन धरला. हाका लागून मुख्यमंत्री तशेंच पंचायत मंत्री प्रशासक म्हूण सरपंचांची नेमणूक करपाची दाट शक्यताय आसा. ह्या निर्णयाक लागून सरपंचांक आनीक चड वेळ सत्ता भोगपाची संद मेळटली.