पावसाचो पयलो धपको 

पैकुळाचो पूल. तो व्हांवून वचपाची भिरांत आसा.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

……………………………………

उदक जिरपाक जमीन ना, गटारां कोयरान, बाटल्यांनी पुरवल्यांत. ही फकत शारांतलीच न्हय तर आतां गांवांचीय समस्या जाल्या. 

…………………………………..

वर्सावळी प्रमाण अंदूं पयले खेप पावसान सोमारा घालून घेतलें. अजून दोन म्हयने आसात. फाटल्या दोन वर्सां प्रमाण नोव्हेंबर मेरेनूय पावस पडूं शकता. सकाळीं सुरू जाल्लो पावस दनपार जाली तरी कोसळटालोच. पयले दडकेक राजधानी पणजेचें व्हेनिस शार जालें. उपरांत पेडण्यां, पाड्ड्यां, सांखळे, सत्तरी, फोंडें……. सगले कडल्यान पावसाच्या मस्तेपणाच्यो खबरो एकेक करून उफेवत रावल्यो. सकाळच्या आदेसाक पडिल्ल्या पावसाचें उदक घरांनी, देवळांनी घुसलें, रस्ते बुडले, दुरगां पडलीं, जीएमसी कडेन लायटीच्या कनेक्शना मेरेन उदक पावपाचें. मोपा विमानतळ वाठारांत तुंबिल्लें उदक वाट नाशिल्ल्यान आशीकुशीच्या गांवांनी हुंवार आयले.  दनपरां मेरेन पावसाक लागून कांय वाठारांनी सगलें ठप्प जाल्लें, अशें म्हणल्यार अतिताय थारची ना. ह्या सैमिक संकश्टांचो आमकां दरवर्सा 4-5 फावटीं तरी अणभव येता. मात ताचेर उपाय येवजण करपाक आमी खंय तरी उणे पडल्यात वा सैमा मुखार आमचें शाणपण चलना. 

पोरूं मे म्हयन्यांत तोक्ते मोडा उपरांत आपत्ती वेवस्थापनाचे बाबतींत हाचे मुखार सुसज्ज रावपाचो सोपूत सरकारी यंत्रणांनी घेतिल्लो.  त्या वेळार म्हापश्यां लागसारच्या उपनगरांनी चार दीस लायट नाशिल्ली. वीज कामगारांनी राज्यांतल्या चडांत चड वाठारांक बेगीन वीज पुरवण जावची म्हूण रात दीस मेहनत घेतिल्ली. सत्तरी म्हालांत पावसांत हुंवार आयिल्लो. घरां, बागायती, पोरसां नश्ट जावन लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्लें. तेन्नाय सगल्यांनीच अचकीत सैम रागार जालो काय आमकां परतून उबे रावपाक सप्तकभर लागता. हाचे मुखार सज्ज जावया, अशें म्हणिल्लें. पूण, आप पाप सैमाच्या माथ्यार मारूंक मेळचें ना. आमची पसून तितलीच चूक आसा. अंदूंच्या पावसांत म्हापश्यां रस्त्याचेर उदक आयलें, ताका गटारांनी उडयिल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो जापसालदार आसात, अशें दिसलें. पणजे लागसारच्या गांवांनीय काल जळीमळीं प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो उफेतना दिसल्यो. हेर गांवांनीय हीच परिस्थिती आसा.  बाटल्यो, प्लास्टिक स्वराज्य संस्था एकठांय करतात. गांवभर कोयराचे डबे, बल्लां दवरिल्लीं आसतात, तरीय उदकांत आनी हेर कडेन बाटल्यो मोखपाची आमची संवय काय सुटना. 

हुंवार, मोड जालें काय सगल्यांत चड ताण येता तो उजो पालोवपी दळाचेर आनी पुलिसांचेर. बरेच गोंयकार आपूण जावन मजत करपाक मुखार येतात. अत्याधुनिक साधन सुविधा नाशिल्ल्यान इत्सा आसूनय सरकारी यंत्रणांक सोंपेपणी काम करपाक मेळना. लायटीच्या सरयांचेर झाड पडलें जाल्यार परतून लायट येता म्हणसर एक दीस लागता. उजो पालोवपी दळा कडेन झाडां कापपाक कटर नाका? करवत, कोयते घेवन आंब्याचें झाड, पिपळ कापप शक्य आसा? पोरुंच्या अणभवान शाणे जावन,  फायर ब्रिगेडीच्या दरेका कार्यालयान, पालिका, पंचायतींनी कटर घेतल्या आसतले, अशी आस्त! मुळांत धोक्याचीं झाडां कापपाची प्रक्रिया सुटसुटीत करूंक फावो. घराचेर आयिल्ली झाडाचो खांदो कापपाची परवानगी मेळोवपाक कितल्यो फावटी मारच्यो पडटात, तें त्या घरधनयाकूच खबर. 

उदक जिरपाक जमीन ना, गटारां कोयरान, बाटल्यांनी पुरवल्यांत. ही फकत शारांतलीच न्हय तर आतां गांवांचीय समस्या जाल्या. ताचेर बेगोबेग उपाय काडप गरजेचें. शेतां, मैदानां, दोंगर, पोरसांनी घरां,  इमारती, प्रकल्प  उबे जाल्यात. पणजे थारावीक जाग्यांचेर उदक जिरतालें. पिरायेची साठी हुपिल्ल्यांक हें खबर आसतलें. ते जागे खंय गेले?  लायट गेली जाल्यार ती रोखडीच येतली हे खातीर कितें केलां? तोक्ते मोडा वेळार लायटीच्यो सरयो जमनी पोंदच्यान व्हरच्यो, ह्या विशयाचेर राज्य पांवड्यार व्हडली ‘भासाभास’ जाल्ली. हें जमनींतल्यान वीज केबल व्हरपाचें काम खंय मेरेन पावलां? पावसाच्या उदकाक लागून, पालसणां कोसळून रस्ते बंद जातात, तेन्ना पर्यायी आनी बरे स्थितींतले रस्ते खंयच्या- खंयच्या गांवांनी आसात? निदान अॅम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेडीची गाडी व्हरपाक. पणजे सारक्या शारांत तर पनेळ दवरपाक जाय. हो विनोद न्हय. कारण दरवर्सा पावसांत उणेच 12 दीस तरी पणजी बुडटा. तातूंत वेपाऱ्यांचें, वेवसायिकांचें लुकसाण जाता. खाजगी नोकरेक येवप्यांचे हाल जातात.

सैमा मुखार मनीस दुबळो, हतबल आसता हें खरें. पूण आमी मोड, हुंवाराक सामकार वचपाचे तयारेन सज्ज रावपाक नाका?