अब्दुल वहिद खान हांचो गोंयकारांक ईद मुबारक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः जमात -ई- इस्लामी हिंद गोंय विभागचे अध्यक्ष अब्दुल वहिद खान हांणी समेस्त गोंयकारांक ईदाची परबीं भेटयल्यांत. रमदान ह्या पवित्र म्हयन्याचो समोरोप ईदान जाता. हो म्हयनो उपास करपाोच, मनश्यां मदीं मोग करपाचो, दुखेस्तांक मजत करपाचो अशें तांणी एके प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.
अनाथांक आनी गरीबींक मजत करून तांकां वयर काडपा खातीर मुसलमान स्वेच्छेन जकात भरतात. संपत्ती कांय लोकां मदींत उरपाक जायना. समाजाच्या सगल्या घटकां मेरेन ती पावोवप हो इस्लामाची मोख आसा. ते खातीर मुसलमान जकात भरतात अशें सांगतना आमच्या देशांत जातीय तणाव वाडपाक लागला हे खातीर खान हांणी हुस्को उक्तायला. अशा वेळार लोकांनी सोशीकपणा आनी संयम बाळगुवपाक जाय अशें कुराण सांगता. लोकां मदी फुट घालपाचे यत्न सगल्यांनी एकठाय येवन भायर मारपाक जाय अशेंय तांणी सांगलां.
समाजांतल्या सगल्या घटकां मदीं एकचार आसल्यार लोक तणाव विरयत आसतले. सगल्या लोकांनी आपापल्या धर्मातले रिती रिवाजा प्रमाण वागून आपासलो मोग वाडोवचो ही आमची भावना आसा अशें खान हांणी म्हणलां.