5 लाखां वयर उत्पन्न; रेशनकार्ड रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

50 हजारां वयर उत्पन्न आशिल्ल्या सगल्यांकूच हळडुवी रेशनकार्डां

नागरी पुरवण खात्याचें प्रसिद्धीपत्रक जारी

पणजी: वर्सुकी उत्पन्न 50 हजारां परस चड आशिल्ल्या सगल्यांचेंच अंत्योदय अन्न येवजण (एएवाय) आनी प्रायोरिटी हावसहोल्ड (पीएचएच) ही गुलाबी रंगाची रेशनकार्डां रद्द करून तांकां हळडुव्या रंगाचें ‘एपीएल’ रेशनकार्डा दिवपाचो, तशेंच वर्सुकी पांच लाखां परस चड उत्पन्न आशिल्ल्यांची रेशनकार्डां रद्द करपाचो निर्णय नागरी पुरवण खात्यान घेतला.

नागरी पुरवण खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकार हांणी काल (बिरेस्तारा) हे विशींचे प्रसिद्धी पत्रक जारी केलां. 50 हजार आनी पांच लाखां परस चड उत्पन्न आशिल्ल्यांक आपलीं रेशनकार्डां फुडल्या 30 दिसांत आपआपल्या म्हालांतले नागरी पुरवण कचेरेंत जमा करचीं.

ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करिनाशिल्ल्यां आड खर कारवाय करतले अशी शिटकावणीय पार्सेकार हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रका वरवीं दिल्या.

वर्सुकी उत्पन्न पांच लाखां वयर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची रेशनकार्डां रद्द करपाचो तशेंच ‘एएवाय’ आनी ‘पीएचएच’ रेशनकार्ड धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांचीं रेशनकार्डां रद्द करून तांकां दळडीर रेशे वयल्या गटा खातीरची ‘एपीएल’ रेशनकार्डां दिवपाचो प्रस्ताव नागरी पुरवण खात्यान हाचे आदींच सरकाराक सादर केल्लो. पूण आतां हो निर्णय सगल्यां खातीरूच लागू करपाचे निश्चीत करून नागरी पुरवण खात्यान त्या संदर्भांतलें प्रसिद्धी पत्रक जारी केलां.

मजगतीं, वर्सुकी उत्पन्न 50 हजार ते पांच लाख हे वळेरेंत आशिल्ल्या सगल्यांनी ‘एपीएल’ रेशनकार्डां घेवचीं, असो केंद्राचो निर्णय आसा. पूण खूबशे जाण उणो पगार आसतना जी ‘एएवाय’ आनी ‘पीएचएच’ गटा खातीरचीं रेशनकार्डां मेळयतात, ताचोच लाव पगार वाडले उपरांतूय घेत रावतात. जांचे वर्सुकी उत्पन्न पांच लाखां परस चड आसा अशीं कुटुंबां खूबशे फावटी रेशन दुकानांतल्यान धान्याचो कोटो व्हरिनात. ताका लागून रेशन दुकानदारांक अशा धान्याचो काळोबाजार करपाक मेकळीक मेळटा. ताचो फटको अप्रत्यक्षपणान खात्याक बसत आशिल्ल्यान तांची रेशनकार्डांच रद्द करपाचो निर्णय नागरी पुरवण खात्यान घेतला.

बेकायदो कृत्यां आडावन पारदर्शकताये खातीर निर्णय

कोवीड काळांत हाडिल्ली कोट्यांनी रुपयांची तूरची दाळ आनी साकर नागरी पुरवण खात्याच्या गुदांवांत पडून कुशिल्ली. उपरांत रोखडेंच नागरी पुरवण खात्याच्या रेशन दुकानांनी धान्याचो काळो बाजार जायत आशिल्ल्याचें उक्तडार आयिल्लें. तातूंत खूबशा जाणांचेर कारवाय लेगीत जाल्ली. उपरांत नागरी पुरवण खात्यान बेकायदो कृत्यां आडावन पारदर्शक कारभारा खातीर विवीध निर्णय घेवपाचें थारायलें. ताचोच भाग म्हूण ज्या रेशनकार्डधारकांनी स म्हयने रेशन दुकानांतल्यान धान्य उबारलें ना अशा लोकांची रेशनकार्ड तात्पुरती निलंबीत करपाचो सपाटोच 1 फेब्रुवारी सावन सुरू केला. आतां मेरेन गोंयभरांतल्या 82 हजारां परस चड रेशनकार्डांय खात्यान निलंबीत केल्यांत. उपरांत ताचे मुखार वचून वर्सुकी उत्पन्न 50 हजारां परस चड आशिल्ल्या सगल्यांक ‘एपीएल’ रेशनकार्ड दिवपाचो आनी पांच लाखां वयर उत्पन्न आशिल्ल्यांचीं रेशनकार्डां रद्द करपाचो निर्णय खात्यान घेतला अशी म्हायती नागरी पुरवण खात्यांतल्या गोपांनी दिली.