2022त एका वर्सांत 3,011 अपघातांनी 271 जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

88 जाणांक अपघात सुवातेर जाल्यार हॉस्पिटलांत व्हरतना 82 जाणांक मरण

भांगरभूंय I
प्रसाद शेट काणकोणकार
पणजी : गोंयांत दिसान दीस अपघाती मरणाचें प्रमाण वाडत आसा. हे फाटभुंयेर 2022त जाल्ल्या अपघातांचो नियाळ घेतल्यार, एका वर्सांत 3,011 अपघातांनी 271 जाणांक मरण आयलें. हातूंतल्या 88 जाणांक अपघात सुवातेरूच मरण आयलें. तशेंच हॉस्पिटलांत व्हरतना 82 जाणांक मरण आयलें. ताका लागून 62.73 टक्के (170 जाणांक) हॉस्पिटलांत पावपा पयलीं मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच उपचारा मजगतीं 101 जाणांक मरण अायलें.
गोंयांत 2022त 3,011 अपघातांतल्यान 460 अपघातांनी मरण वा जखमी जाल्यात. 271 अपघातांतल्या 88 जाणांक अपघात सुवातेर मरण आयलें. हातूंत पोरणें गोंय वाठारांत सगल्यांत चड 11 जाणांक अपघात सुवातेर मरण आयलें. ते उपरांत पेडणें आनी फोंडें वाठारांत दरेकी 10 जाणांक अपघात सुवातेर मरण आयलें.
वेर्णे 7, आगशी, मडगांव आनी मायणा-कुडतरी वाठारांत दरेकी 5, पणजी, पर्वरी आनी काणकोण वाठारांत दरेकी 4, मोपा विमानतळ, वाळपय, केपें आनी वास्को दरेकी 3, दिचचल, कुंकळ्ळी आनी फातोड्डें वाठारांत दरेकी 2 जाल्यार म्हापशें, कळंगूट, सांगें, कुडचडें आनी कुळें वाठारांत दरेकी एकल्याक मेळून 88 जाणांक अपघात सुवातेर मरण आयलें. जाल्यार 82 जाणांक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें.
तशेंच 2022त 101 जाणांक हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना मरण आयिल्लें. तातूंत वर्णे 12, म्हापशें 11, फोंडें आनी कोलवा दरेकी 10, मडगांव 9, मायणा-कुडतरी आनी कोलवाळ वाठारांत दरेकी 6, वाळपय 5, पणजी, पोरणें गोंय, कळंगूट, पर्वरी आनी कुंकळ्ळी वाठारांत दरेकी 3, आगशी, दिवचल, फातोड्डें, कुडचडें, केपें आनी काणकोण वाठारांतलो दरेकी एक मेळून 101 जाणांक हॉस्पिटलांत उपचारा मजगतीं मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.