168 मुळाव्या शाळांच्यो इमारती वापराविणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लेखी प्रस्नाचे जापेंत मुख्यमंत्र्याची म्हायती

पणजी: गोंयांतल्या 168 सरकारी मुळाव्या शाळांच्या इमारतींचो वापर वर्ग भरोवपा खातीर करिनात. हातूंतल्या सुमार 117 शाळांनी विवीध सरकारी खात्यांच्यो कचेरी चलतात अशी म्हायती मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाचे जापेंतल्यान दिली.

आमदार क्रुझ सिल्वा हांणी हे विशींचो अतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो. गोंयांतल्या कितल्या सरकारी मुळाव्या शाळांच्या इमारतींचो 2022-23 ह्या शिक्षणीक वर्सांत शिक्षणा खातीर वापर केला, तातूंतल्यो कितल्यो इमारती सरकारी खात्यांची कचेरी चलोवपा खातीर दिल्यात असो प्रस्न विचारिल्लो.

ताचेर 2022-23 ह्या शिक्षणीक वर्सांत वट्ट 168 इमारतींचो वापर शिक्षणा खातीर केल्ल्यो नात. 117 इमारती सरकारी खात्यांच्या कचेरी खातीर दिल्यात. 16 इमारती जिर्णावस्थेंत आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जापेंत म्हणलां.

साधनसुविधा विकास म्हामंडळा वतीन (जीएसआयडीसी) कोट्यांनी रुपया खर्च करून वट्ट 94 शाळांची दुरुस्ती केल्या अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जापेंत म्हणलां.

मजगतीं, फाटल्या कांय वर्सांत विद्यार्थ्यांच्या उणावाक लागून कांय कडेनच्यो सरकारी मुळावी शाळा बंद पडल्यात. जाल्यार कांय शाळांचो वापरूच जाल्लो ना. अश्यो इमारती सरकारान हेर कामां खातीर वापरपाक सुरवात केल्या.