हाता लागसार वीज कनेक्शन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरमलाच्या दर्यादेग वाठारांत वीज खात्याच्या नाका जाल्ल्या कारभाराक लागून लोकांनी तिडक उक्तायल्या. हांगा हात लागतलो इतले लागीं लायटीच्यो सरयो आसात. ताका लागून पर्यटक, चलत वचप्याक मरण येवं येता. हांगाची पुराय वीज यंत्रणा बदलपाची गरज आसा. ती नव्यान उबारची पडटली. पेडणें म्हालांत मोपा विमानतळ जाला, ताका लागून चड वीज लागतली. हांगा सध्या आसा ती वीज यंत्रणा ताका लागून सुदारपाक जाय. नवी उपकेंद्रां उबारपाक जाय. नाजाल्यार परत परत लायट वतली आनी लोकांक काळखांत रावचें पडटलें. हाचो उद्देगांचेरुय परिणाम जातलो?
हरशी वीज खातें पायपांची गरज नासतना तें हाडपाक लायतात. मात हरमला स्वीट लेक वाठारांत निमण्या खांब्या सावन २५ मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या एका रेस्टाॅरंटाक लोखणाचीं पायपां वापरून कनेक्शन दिलां. ह्यो वायरी लागींच आसा. ताका सहज हात लागूं येता. वीज खात्यान हाचेर उपाय येवजण करची, अशी मागणी एक पंचान केली. शाॅक लागलो जाल्यार मनीस आक्ताक मरतलो. हाचें भान वीज कर्मचाऱ्यांक आसचें न्हय, हाचें अजाप दिसता. रेवेंतल्या फातराक लागून ह्यो सरयो आसात. दुर्घटना जावचे पयलीं ह्यो सरयो सारक्यो करच्यो, अशें एक नागरीक आगुस्तीन डिमेलो हांणी सांगलें.
चंद्रहास दाभोलकार
हरमल