हरमला रशियन पर्यटकांचो कार्नावाल रद्द

हरमला पुलिसांनी आडायिल्लो विदेशी पर्यटकांची कार्नावाल मिरवणूक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

20 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी केली कारवाय

मुखेली जुजू ह्या जर्मन नागरिकाक घेतलो ताब्यांत

हरमल: 20 वर्सांच्या इतिहासांत पयलेच फावटी हरमल दर्यादेग वाठारांत रशियन विदेशी पर्यटकांचो कार्नावाल रद्द केलो. कार्नावाला वेळार वेगळेवेगळे रंगीत कपडे घालून आनी कलाविश्कार सादर करून ते कार्नावाल मनयताले. पूण कार्नावाल मिरवणुकूच रद्द केल्ल्यान तांचे मदीं निरशेणी पातळ्ळी. मजगतीं मोरजे कार्नावाल मिरवणूक काल (मंगळारा) आयोजीत केल्ली. तातूंत कांय विदेशी रशियन पर्यटक वांटेकार जाल्ले.

हरमल दर्यादेगेर विदेशी पर्यटक कार्नावाल मनोवपाचे तयारेंत आशिल्ल्याचें पळोवन पेडणेंचे पुलीस निरिक्षक दत्ताराम रावत आनी तांच्या पंगडान तांकां आडायले आनी तांचो मुखेली जुजू (जर्मनी) हाका ताब्यांत घेतलो.

हो कार्नावाल 3 वरांचेर सुरू जावपाचो आशिल्ल्यान विदेशी पर्यटकांचें यो-वच सुरू आशिल्लें. पूण परवानो मेळूंक नाशिल्ल्यान कांय जाणांनी मोरजी वाठारांत वचपाचें थारायलें जाल्यार कांय जाण हरमलाच रावप पसंत केलें. ह्या वेळार रॅस्टोरंण्टांत व्हडलीं सुकणीं, फुलां, गरूड तशेंच सुक्या नाल्लाचे विवीध प्रकार तयार केल्ले. हे कारवायेक लागून पर्यटकां मदीं मात निरशेवणी पातळ्ळी.

ह्या वेळार ‘दॅट्स इन’ ह्या रॅस्टोरंण्टांत बशिल्ल्या आनी तयारी करपाचे वाटेर आशिल्ल्या जुजू हाचे सयत रॅस्टोरंण्टाच्या तीन कर्मचाऱ्यांक ताब्यांत घेतले. गोंय सरकाराचो कार्नावाल मोरजेंत सुरू आशिल्ल्यान ताका पर्यायी कार्नावाल हरमला घेवप कायद्याचें उल्लंघन आसून, उसरां सुरू करपाचो यत्न केल्यार जतनाय म्हूण जुजू ह्या मुखेल्याक ताब्यांत घेतिल्ल्याचें पुलीस निरिक्षक रावत हांणी आमचे प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.

ह्या वेळार रॅस्टोरंण्टा भायर मोटी सजावट केल्ली आनी ताची सुलूस लागिल्ल्यान ही कारवाय केल्ल्याचें रावत हांणी सांगलें.

मजगतीं, विदेशी पर्यटकांक तेंको दिवपी लोकांनी पुलिसांक गृहीत धरचे न्हय. थळाव्यांच्या तेंक्यानूच विदेशी पर्यटकांची मस्ती चलता. थळाव्यांनी पुलिसांक तेंको दिवपाचें आवाहन निरिक्षक रावत हांणी केलें.

इतले मजगतीं, दर वर्सा हरमल दर्यादेगेर रशियन पर्यटक व्हड संख्येन एकठांय जावन कार्नावालाची मिरवणूक काडटाले. उपरांत बीच पार्टी जाताली. हो प्रकार सुमार 20 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी रद्द जाल्ल्यान कांय विदेशी पर्यटकांनी निरशेणी उक्तायली. मोरजेंत सुरू आशिल्ल्या कार्नावाल मिरवणुकेंत मात रशियन नागरीक बायलां वांटेकार जाल्ल्यो.