सैमाचें दायज सांबाळुया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लिओ टाॅलस्टोय ह्या रशियन लेखकाची एक गाजिल्ली काणी आसा. ‘मनशाक कितली जमीन जाय?’ सांजवेळ जाय मेरेन धांवून पावता तितली जमीन मेळटली हे आशेन तो धांवता आनी अखेरेक मरून पडटा. ताचे नोकर ताका सादारण स फूट लांबायेचे जमनींचेर फोंड काडून पुरतात. जमीनूच न्हय, तर प्रत्येक गजालीची आस मनशाक लागिल्ली आज पळोवंक मेळटा. पयसो, मालमत्ता, जमीन, उंचेलीं पदां…..! निमणें हें वयर व्हरपाक मेळना, हें खबर आसा, तरीय मनीस कायम चडांत चड पुंजावपाचे धांवपळींत आसता. सुशेग घेनासतना मेळटा त्या मार्गान बोल्सां भरीत आसता. अलेक्झांडरान जगार राज्य केलें. निमणे यात्रे वेळार आपलो हात कांयशावाच्या भायर दवरचो, अशें ताणें सांगिल्लें खंय. मनीस वतना कांय व्हरना, हें प्रजेक कळचें म्हूण! आमच्या गोंयांतूय हांवऱ्या मनशांचो आंकडो वाडला. कश्ट करून कायदेशीर मार्गान जोडल्यार कोण हरकत घेवचो ना, पूण हे वसवशे चडशे बेकायदेशीरूच मार्ग आपणायतात. हालींच जमीन बळकावपाचें प्रकरण भायर सरिल्लें. चार दीस बोवाळ जालो, आतां सगलें शांत – शांत….
दांडी- आगशे 5- 6 दीस उजो भगभगतालो. तातूंत दर्यादेगे वयल्या कांदळींचो गोबर जाला. ‘हाचे फाटल्यान कोणाचो तरी हात आसा. हो उजो मुद्दाम लायला. कसलो तरी प्रकल्प येवपाचो आसा. ताका कांदळींची आडमेळीं जावचीं न्हय, म्हूण रसायन वापरून उजो लायला!!’,असो गंभीर आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. तांणी ही गजाल मामलेदार, पंचांच्या कानार घाल्या. मुख्यमंत्र्यांकूय म्हायती दिल्या. जर खरेंच तशें आसा, तर ही गजाल गंभीर म्हणची पडटली. ताची चवकशी जावची. ही घडणूक घडटनाच तामसडो- धारबांदोड्या खैरीचीं झाडां कापून व्हरतना इकरा जाणांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाच्या सुत्रधाराक हाचे पयलीं 3- 4 फावटी ह्याच तरेच्या गुन्यांवांत अटक जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. लाकूड व्हरपी कांय जाण कर्नाटकांतले. हाचा अर्थ गोंयचें लाकूड वा हेर मोलादीक संपत्त लिपचोरयां गोंयां भायर पावता. म्हणटकच शिमेचेर तपासणी जायना? काय हातार ‘तिर्थ- प्रसाद’ दवरतकच गाडी भायर- भितर पावता? हालींच आंध्रांतले घरदुकर ‘रानदुकर’ जावन गोंयांत पाविल्ले. खाजगी जमनींत कत्तलखानो उबारून तांकां मारून विकताले. हो प्रकारूय धारबांदोडेंचोच. तांकांय तपाशिनासतना गोंयांत भितर घेताले खंय? फक्त सुवार्थ नदरे मुखार दवरून हीं कामां चल्ल्यांत. फाटीं रानांनी उजो लागिल्लो ताचेय फाटल्यान असलेंच कितें तरी कारण आसतलें, अशें विरोधी राजकी फुडाऱ्यांक दिसता. तांणी उजो लागला ती जमीन विकसीत करपाक दिवची न्हय, अशी मागणी केल्या.
गोंय हें सोबीत सैमा खातीर देशांतूच न्हय, तर आंतरराष्ट्रीय मळाचेर प्रसिद्ध आसा. झाडां कापून विकप, कांदळी लासप, शेता पडंग दवरून थंय काँक्रिटाचीं रानां उबारप… अशा आमच्या करण्यांक लागून राज्याचें नांव घाणावता, हाचो विचार आमी करपाक जाय. अमेरिकेचे पयले अध्यक्ष जाॅर्ज वाॅशिंग्टनाक बापायन कुराड हाडून दिली आनी तिका धार कितली, तें पळोवपाक स वर्सांच्या जाॅर्जान आपल्या पोरसांतले चेरीचें झाड कापून उडयलें. गोंयांतूय फाटलो फुडलो विचार करीनासतना बेणप चल्लां. झाडां, दोंगर कापप चल्लांच, पूण गोंयचे वेवसाय, वळख, सभाव, वृत्ती, मानसिकताय…. सगलेंच हाणप, खुटप चल्लां. जायते गोंयकार आमोरेर कुटुंबा वांगडा दर्यादेगांचेर खारें वारें खावपाक वताले. आयज ही परिस्थिती उरल्या? दरेकल्यान स्वताकूच हो प्रस्न करचो. सगल्या अपप्रवृत्तींनी दर्यादेगो, वेळो भरल्यात. ड्रग माफिया, लँड माफिया, सँड माफिया… हप्तेय घेवपी माफिया. ‘गँग्स आॅफ वासेपूर’ सारकी परिस्थिती हांगा खंयचेच परिस्थितींत जावपी न्हय, हे खातीर आतां सावनूच पेंगट बांदून वावराक लागचें पडटलें. गोंय पुलिसांची पुनर्रचणूक करून दर्यादेगांचेर खर नदर दवरपाचो विचार मुखार आयला, अशी खबर आसा. पर्यटक आनी थळाव्यांचें वाजपाचे प्रकारुय हालींसराक वाडल्यात. हे म्हणटात, ‘ते मस्ती करतात’, ते म्हणटात, ‘हे दादागिरी करतात.’ मात, मदले मदीं गोंयमायेची बदनामी जाता.
गोंयचो सैम तिगलो, जाल्यारुच गोंय साल्वार जातलें. कारण सैम सोबीतकाय ना, शांतीकाय ना, जाल्यार पर्यटक हांगा कित्याक येतले? आतां सुवार्थ, हांवरेपणाचेर थोडें तरी नियंत्रण दवरून आदलें गोंय परतून फुलोवपाचेर भर दिवया. काम कठीण, पूण अशक्य न्हय.