सुमार 700 खाजगी बशी सरकार घेतलें भाड्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कदंब म्हामंडळा वरवीं चलतल्यो, भौशीक येरादारी घटमूट करपाचो निर्णय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्यांतले भौशीक येरादारीक घटाय दिवपाच्या हेतान सुमार 700 खाजगी बशी भाड्यान घेवन त्यो कदंब म्हामंडळा वरवीं चलोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हे विशींचो प्रस्ताव बेगिनूच मान्यताये खातीर मंत्रीमंडळा मुखार सादर करतले, अशी म्हायती येरादारी खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.
राज्याचे भौशीक येरादारीत खाजगी बशी आनी कदंबा बशींचें मुख्य योगदान आसा. पूण ह्यो बशी ग्रामीण वाठारांतल्या गांवांनी पावनात, थंयच्या प्रवाशांक ताचो फटको बसता. ह्यो बशी शारी वाठारांनी बरी सेवा दितात, पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक बशींची वाट पळोवची पडटा. बरेच खेपे कांय कारणांक लागून बशी वेळांत पावनात. ताचो फटको प्रवाशांक बसता. ते खातीर सुमार 700 खाजगी बशी भाड्यान घेवन विवीध वाठारांनी ताचो प्रवासी येरादारी खातीर वापर करपाचो निर्णय येरादारी खात्यान घेतला. हे विशीं कांय दिसां पयलीं म्हत्वाची बसका जाल्या. हे विशींचो प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बसकेंत मांडून ताका मान्यताय घेवन येरादारी खातें हे विशींची सगली प्रक्रिया बेगोबेग सुरू करतले, अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.

खाजगी बशी भाड्यान घेवन त्यो प्रवासी सेवे खातीर कदंब म्हामंडळा खाला चलोवपाचो निर्णय घेतला. ताचे बदला बस धनयांक बरो दर दिवपाचे सरकारान थारायला.
खाजगी बशींची संख्या दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान आनी एकाच मार्गार जायत्यो बशी धांवत आशिल्ल्यान तांकां फावोसो अर्थीक फायदोय मेळना. ताका लागून गरज आसा त्या मार्गांचेर ह्या बशींचो वापर करून ताचे बदला बस धनयांक बरो दर दिवपाचो निर्णय घेतला.
कांय खाजगी बशीच्या धनयांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. बशी दिवपाची तयारीय दाखयल्या. ताका लागून फुडल्या कांय म्हयन्यांत ही वेवस्था सुरू जावपाची शक्यताय आसा, अशेंय सुत्रांनी सांगलें.