साळपें – कांदोळे भलायकी शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: साळपें-कांदोळे आयोजीत केल्ल्या भलायकी चिकित्सा शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गांवांतल्या चडशा लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेवन तपासणी केली.

बाल नाट्य संच, साळपें हांगा साळपें बॉयज, कांदोळे पंचायत, कांदोळी मुळावें भलायकी केंद्र आनी थळावे पंच दिनेश मोरजकार हांच्या जोड पालवान ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराक कांदोळे भलायकी केंद्राचे डॉ. राधेश केरकार आनी डॉ. दिक्षा दिवकार हांणी दुयेंतींची तापसणी केली आनी तांकां फुकट वखदां दिलीं.

ह्या शिबिराचें उक्तावण सरपंच फर्मिनो फर्नांडीस हांचे हस्तुकीं केलें. ह्या वेळार पंच दिनेश मोरजकार, डॉ. केरकार, डॉ. दिवकार, साळपे बॉयजचे निखील बांदोडकार, राज नानोडकार, योगेश हळदणकार, स्वप्नील वेर्णेंकार, ख्रिस्तोव डिमेलो तशेंच कांदोळी पंचायतीचे हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले.