सामाजीक भलायकेचे नदरेन मोबायलाचो निरोगी वापर गरजेचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्या. मृदुला भाटकरः विचारवेध व्याख्यान माळेंत चवथें व्याख्यान

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांव: मोबायलाचो वापर करून मोट्या प्रमाणांत अर्थीक फटवणूक तशेंच गुन्यांवांच्या प्रमाणांत वाड जाल्या. गुन्यांव फांट्या कडेन अर्थीक फटवणुकेची जायतीं प्रकरणां नोंद आसात. मोबायलाक लागून गुन्यांव करपाचें प्रमाण वाडलां. मोबायलाचो वापर बऱ्या गजालीं वांगडा वायट गजालीं खातीर चड जाता. मोबायलाचो वापर कितल्या प्रमाणांत करचो हाचो विचार करपाचो वेळ आयला, अशें आदली न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर हांणी गोमंत विद्या निकेतनांत फोमेंतो पुरस्कृत विचारवेध व्याख्यानमाळेंत सांगलें.
न्यायालयांत पुराव्याच्या कायद्यांत मोबायलाचो वापर व्हड जाता. पुरावे एकठांय करपाक मोबायलाची बरीच मजत जाता. मोबायलाक लागून गुन्यांवांचो तपास करप खुब सोंपें जाला. गुन्यांवकाराचो
सोद घेवप सहज शक्य जाला. लोकेशन तपासप सोंपें जाता. मोबायला वयल्यान लोकेशन तपासप हो म्हत्वाचो भाग आसता. मोबायलाचो वापर तपास कामा खातीर करपाक जाय आनी तो जाता, अशेंय तिणें सांगलें.
आयज दर एकल्याचे मोबायलाचेर हजारांनी इश्ट आसतात. मात, शेजारी आनी सोयऱ्या वंगडाचे संवाद ना जायत चल्ल्यात. मोबायला वयल्यान वावड्यो मोट्या प्रमाणांत पातळायतात. अशें जावपाक जायना. मोबायलाचो सामाजीक भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ते खातीर पालकांनीच आतां मोबायलाचो वापर कितलो करचो हे थारावपाची गरज आसा. भुरग्यांच्याय मोबायल वापराचेर नदर दवरपाची गरज आसा, अशें भाटकर हांणी सांगलें.

मोबायल जिणेचो अविभाज्य घटक
मोबायल हो दर एका मनशाचे जिणेचो अविभाज्य घटक जाला. मोबायल स्राप वा वरदान अशें आपणाक कोणेय विचारले जाल्यार ताका आपली जाप वरदान हीच आसतली. मोबायलाक लागून जीण सुखमय जाल्या. मोबायल हे सवाय भितर संवसारभरांतली म्हायती दिवपाचें मुख्य साधन. भारतांत लोकशाय आसा, लोकांचें मत म्हत्वाचें आनी तें काम मोबायल करता, अशें न्या. मृदुला भाटकर हिणें सांगलें.
कोवीड काळांत मोबायल देवदूत
कोवीड म्हामारी काळांत मोबायलान देवदूता सारकें काम केलां. कितल्याश्याच कुटुंबांक वाटायल्यात. पयस गेल्ली नातीं एकठांय हाडपाचें म्हत्वाचें काम मोबायला वरवीं जालां. कोवीड काळांत मोबायल देवदूत जावन आसलो. खांची कोनश्यांनी मोबायला वरवीं संपर्क करप शक्य जाले, अशें न्या. मृदुला भाटकर हांणी सांगलें.