सान्ताक्रज पंचायत वाठारांत पुलीस स्टेशन सुरू करपाची मुख्यमंत्र्यां कडेन मागणी

सरपंच जेनिफर ओलिव्हेरा, उपसरपंच डॉमनीक परेरा आनी पंच वांगडी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांका फुलां तुरो भेटयतना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्ताक्रुज पंचायत मंडळान मंगळाराक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन सान्ताक्रुज पंचायत वाठारांत पुलीस स्टेशन सुरू करपाची मागणी तांचे कडेन केली. सान्ताक्रुज वाठारांत रावपी लोकांचो आंकडो सामको वाडपाक लागला. गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जावपाक लागल्ल्यान पुलीस स्टेशन उबारपाची सामकी गरज आसा अशें तांणी मुख्यमंत्र्यांक पटोवन दिवपाचो यत्न केलो.
सध्या सान्ताक्रुजाक पुलीस आवटपोस्ट आसा. मात मेरशी आनी चिंबल पंचायत वाठारांचेर नदर दवोरपाक ह्या आवट स्टेशनांतल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक कुस्तार जाता. ताका लागून ताचो दर्जो वाडोवन ताचें रुपांतर पुलीस स्टेशनांत करपाची गरज आसा अशें आमी मुख्यमंत्र्यांक सांगलां अशें सरपंच जेनिफर ओलिव्हेरा हिणे पत्रकारांक सांगलें. बांबोळे जीएमसी भायर आशिल्ले गाडे काडपाची मागणी आमी केल्या अशेंय तिणे सांगलें.
थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हाका कुशीक दवोरून तुमी मुख्यमंत्र्यांक कशी मेळपाक आयले अशें विचारलें तेन्ना रुदोल्फान हालींच जाल्ले विधानसभेच्या अधिवेशनांत पुलीस स्टेशना विशीं एक उतर लेगीत काडलें ना. पंचायत मंडळान पुलीस स्टेशन सुरू करपा  विशीं ताका निवेदन सादर केल्लें. ताणे ताची दखल घेतली ना अशें उपसरपंच डॉमनीक परेरा हाणे सांगलें. आमचो लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान आमचे मागणे विशीं जो एक उतर लेगीत उलयना ताका घेवून मुख्यमंत्र्यांक कित्याक येवपाक जाय. आमच्यो मागण्यो सरकारान मानून घेवपा खातीर किदें करपाक जाय हें आमकां खबर आसा अशें ताणे फुडें सांगलें.
जीएमसी सामकारचे गाडे काडपाची मागणी आमी मुख्यमंत्र्यां कडेन करतगीर आगशी पुलीस स्टेशनातंल्यान आमकां फोन आयलो आनी तांणी ते विशींचे निवेदन पुलीस स्टेशनांत सादर करपाक सांगलां अशी म्हायती परेरान दिली. गाडेवाल्यांची पुनर्वसणूक करपाचे सुवातेर आशिल्ल्या गाड्यांचेर पंचायत मंडळ कायदेशीर कारवाय करतलें अशें ताणे सांगलें. मात पुनर्वसणूक येवजण सदोश आसा हे विशीं ताणे चड म्हायती दिली ना.