साखळी म्हाविद्यालयांत 3- 4 मार्चाक एक्झिओम-2023

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः साखळेच्या सरकारी कला आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयांत शुक्रकार 3 आनी शेनवार 4 मार्चाक  ‘ एक्झिओम-2023,  बॅटल ऑफ मायंड’ ही आंतर म्हाविद्यालयीन मॅथेमॅटिकल इंटेलिजन्स आवू लॉजिकल रिझनिंग ही सर्त जातली. गणिताचेर आदारीत 20 सर्ती हे मजगतीं जातल्यो. गोंय सरकाराचें उच्च शिक्षण संचालनायल, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान खाते, कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ हाणी व्हो इव्हेन्ट पुरस्कृत केला.
विद्यार्थ्यांची कुशळताय वाडोवा खातीर दोन ऑनलायन कार्यशाळा आयोजीत केल्यात. तातूंत मुंबयच्या आयआयटीआय आनी नांदेडच्या नामनेच्या संसाधन मळावयले तज्न मार्गदर्शन करतले. म्हाविद्यालयाच्या गणित विभागा वतीन दर वर्सा ही गणित कार्यावळ आयोजीत करतात अशें म्हाविद्यालयाचे प्राचार्च डॉ जर्वासिो मेंडीस हांणे सांगलें. गणितीय बुद्धिमत्ता, तर्क आनी संबंदीत विशयाचेर आदारीत आंतर म्हाविद्यालयीन सर्त घेवपाची कल्पना 2019 गणित विभागाच्या मनांत आयली. एक्झिओमची संकल्पना एक माची म्हणून आपणायल्या अशें गणित विभाग मुखेली ब्रायन डिसोझा हांणी सांगलें.
एक्झिओमांत  मोस्ट व्हायब्रंट टीम,राईट अँगल,लँड पाय रेट,बिल्ड युवर मॅथ्स,मॅथ्स क्राफ्ट,मॅथ्स पोएट्री,अर्ग्युमेंट्स ऑफ झेड,टाइम लाईन,सोल टू हंट,स्वेअर राउंड,मॅथ्स वीझ,डाऊन द एजिस,प्लॅनेट ऑफ द ऍप्स,स्लाईड वॉर्स,थर्ड डिग्री,कलर स्वेअर,वॉर मेट्रिक्स,ट्राय-मॅथ्स-आयॉन,मॅथ्स जिगल,लॉक अ रिदम अशो सर्ती जातल्यो.  दरेका पंगडांत चडांत चड 18 पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. सर्तींत वांटो घेवपी आंतर म्हाविद्यालयीन पंगडानी 3 मार्चा सकाळीं 8.45 मेरेन साखळी म्हाविद्यालयाच्या सभाघरांत हाजीर रावचें पडटलें.  सर्ती  खातीर पंगडांचो चिठयो काडून नंबर थारयतले. सर्ती खातीर भागराची, रुप्याची आनी कांस्यां पदका दितले. भांगरा पदका खातीर 30, रुप्या पदका खातीर 20 आनी कांस्या पदका खातीर 10 गुण मेळोवचे पडटले. दरेका पंगडाक कार्यावळी मजगतीं दोन जोकर वापरपाचो पर्याय आसतलो. जोकर एक सीलबंद पाकिटांत दितले. जोकर वापरल्यार कशे गुण दितले हे सर्ती वेळार सांगतले.