सांग्यार सुकें झाड पडलें

रस्त्याचेर पडिल्लें झाड काडटना उजो पालोवपी दळाचे जवान.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भुरगो किरकोळ जखमी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

सांगें: सांगें पालिकेच्या प्रभाग 3 तल्या कटो वाठरांत मुख्य रस्त्याचेर 27 फेब्रुवारीक सांजेच्या 7 वरांच्या सुमाराक पुराय सुकिल्लें झाड हुमटून पडलें. ह्या वेळार ट्युशन वर्ग सुटिल्ल्यान थंयच्यान कांय भुरगीं वतालीं. झाड मोडटना कट कट असो आवाज आयिल्ल्यान भुरगीं सतर्क जालीं. थंयच्यान पयस वचपाचो यत्नांत आसतना कोसळपी झाडाचो खांदो लागून एका भुरग्याच्या हाताक किरकोळ जखम जाली. इतल्यारूच तें निबावलें म्हूण बरें, नाजाल्यार सांग्यार दुसरी व्हड दुर्घटणा जावपाची.

हे घडणुके वयल्यान लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या. धोकादायक झाडां मारपाचो सर्वे जावन लेगीत अजून ती कित्याक मारूंक ना, असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उपस्थीत केला.

थळावे प्रशासन अजून निरापराध लोकांचो बळी वचपाची वाट पळयता काय कितें, असो प्रस्न प्रभाग 3तले जस्टन फर्नांडीस हांणी उपस्थीत केला.

ह्या झाडा पोंदच्यान वीज वाहिन्यो गेल्यात. झाड पडलें तेन्ना त्यो वीज वाहिन्यो तुटिल्ल्यो जाल्यार व्हड दुर्घटणा जावपाची, अशें थळावे लोक उक्तायतात. कुडचडें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाड कापून उक्तो केलो.