सांकवाळे मोटारीक अपघात

दुभाजकाचेर उमथून पडिल्ली मोटार आनी आडवो पडिल्लो विजेचो खांबो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः चारपदरी म्हामार्गा वयल्यान दाबोळी विमानतळ मार्गान मडगांवां वचपी इनोव्हा रस्तो दुभाजकांतल्या वीज खांब्याक मोखली. ह्या धपक्यान वीज खांबो क्राँक्रीट मुळा सकट रस्त्याचेर आडवो पडलो.

मोचार चालकाचें सांकवाळ- झुआरी नगर वाठारांत नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जालो. अपघातांत मोटार रस्त्याचेर उमथून पडली. चालकाक मार बसूंक ना, पूण कांय वेळ येरादारीचेर परिणाम जालो.