सरकारी प्राथमीक शाळा 712, विद्यार्थ्यांची संख्या फक्त 19,628

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

287 अनुदानीत शाळांनी शिक्षण घेतात 52,528 विद्यार्थी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : राज्यांतल्या 712 सरकारी प्राथमीक शाळांनी फक्त 19,628 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. जाल्यार खाजगी अनुदानीत शाळांची संख्या फक्त 287 आसतनाय तातूंत 52,528 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दरवर्सा सरकारी प्राथमीक शाळां सयत विद्यार्थ्यांची संख्याय उणी जायत आसा. जाल्यार अनुदानीत शाळांनी वाड जावन विद्यार्थ्यांची संख्या वडत आसा, अशें शिक्षण खात्याच्या आंकडेवारी वयल्यान दिसून येता.
शिक्षण खात्यान सादर केल्ल्या फाटल्या पांच वर्सांची आंकडेवारी पळयल्यार 2017-18 ह्या शिक्षणीक वर्सांत राज्यांत 757 सरकारी प्राथमीक शाळा सुरू आशिल्ल्यो आनी तातूंत 21,192 विद्यार्थी शिक्षण घेताले. 2022-23त ह्या शाळांनी 45न उणी जावन हो आंकडो 712 जाला. जाल्यार अंदूं थंय फक्त 19,628 विद्यार्थीच शिक्षण घेतात. 2017-18त अनुदानीत शाळांची संख्या 270 आशिल्ली, पांच वर्सां उपरांत तातूंत 17 शाळांची भर पडून हो आंकडो 287 जाला. जाल्यार त्या वेळार ह्या शाळांनी 50,679 विद्यार्थी शिक्षण घेताले. मदल्या पांच वर्सांत थंय प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांचे संख्येंत वाड जायत उरली. अंदूं शिक्षणीक वर्सांत अशा शाळांनी 52,528 विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
विनाअनुदानीत शाळांनी फाटल्या पांच वर्सांत कांय प्रमाणांत वाड जाली. पूण त्या शाळांतली विद्यार्थी संख्या मात दरेक वर्सा उणी जायत आशिल्ल्याचे दिसून येता.
2017-18त 124 आशिल्ल्या विनाअनुदानीत शाळा चालू वर्सा 129 जाल्यात. पूण त्या वेळार ह्या शाळांनी 25,173 विद्यार्थी शिक्षण घेताले. सध्या ही संख्या 21,568 इतली जाल्या. 2019-20 उपरांत ह्या शाळांतल्या विद्यार्थी संख्येंत मोट्या प्रमाणांत उणाव जाल्ल्याचे दिसून येता.

विलिनीकरण जावंक नाशिल्ल्याचो फटको

सरकारी प्राथमीक शाळांचो आंकडो चड आसलो तरी थंयची विद्यार्थी संख्या खूबच उणी आसा. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत विद्यार्थ्यांक लागून शाळाय बंद पडत आसात.
हाचेर उपाय काडपाक राज्य सरकारान मदल्या काळांत विद्यार्थी संख्या उणी आशिल्ल्या शाळांचे लागसारच्या शाळांनी विलिनीकरण करपाचे आनी सरकारी शाळां सयत विद्यार्थ्यांकूय शिक्षणीक नदरेन घटाय दिवपाचे निश्चीत केल्ले. विद्यार्थ्यांचे येरादारी खातीर बालरथ दिवपाचो विचारूय सुरू केल्लो.
शाळा विलिनीकरणा संदर्भांत प्राथमीक तयारी सरकारान सुरू केले उपरांत राज्यांतल्या कांय वाठारांतल्या पालकांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक विरोध करपाक सुरवात केली. सरकारान असो निर्णय घेतल्यार ताचो विद्यार्थ्यांक फटको बसपाक शकता, अशी भिरांत तांणी उक्तायली.
पालकां कडल्यान जावपी विरोध लक्षांत घेवन सरकारान शाळांच्या विलिनीकरणाचो निर्णय सध्या स्थगीत दवरला. पूण विलिनीकरण जाय नाशिल्ल्यान सरकारी प्राथमीक शाळां बंद पडत आसात, ताचोच फायदो खाजगी संस्था घेतात.
सरकारी शाळांच्या स्थितीची भिरांत पालकां मदीं निर्माण करून खाजगी अनुदानीत शाळा विद्यार्थ्यांक आकर्शीत करतात. ताका लागून सरकारी प्राथमीक शाळांची स्थिती दिसानदीस बाबत जायत आशिल्ल्याचे शिक्षण खात्याच्या ज्येश्ठ अधिकाऱ्यान सांगलें.