सभाघर समितीन मुख्यमंंत्र्यांंक समन्स जारी करचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय सरदेसाय हांची पत्र बरोवन मागणी

पणजी : म्हादय खातीर स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीच्या अध्यक्षान मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंकां समन्स जारी करून तांंचे कडल्यान पुराय म्हायती घेवची. बेगिनात बेगीन सभाघर समितीची बसका घेवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांंणी उदका पुरवण खात्याचे मंंत्री सुभाष शिरोडकार हांंचे लागीं केल्या.

म्हादय सभाघर समितीचे उदका पुरवण खात्याचे मंंत्री सुभाष शिरोडकार हे अध्यक्ष आसात. विजय सरदेसाय हांंणी अध्यक्षाक पत्र बरोवन ही मागणी केल्या.

म्हादयचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंंबीत आसा. म्हादयचें उदक कर्नाटकाक खंयचेच स्थितींत घुंंवडावपाक दिवचें नात. म्हादय वाटावपा खातीर सरकार सगले तरेचे यत्न करतलें अशें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सभाघरांत दिलां. केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी बेळगांवचे सभेंत म्हादयचें उदक कर्नाटकाक मेळटलें. गोंंयचे सहमतीन म्हादयचो प्रस्न सुटावो जाला अशें विधान केलांं. म्हादयचें उदक घुंंवडावपाक गोंंयान मान्यताय दिल्या हें मुख्यमंंत्र्यांंनी सभाघर समिती मुखार स्पश्ट करचें पडटलें. केंद्रीय गृह मंत्र्यांचें जाहीर उलोवप कोणूच नदरे आड करूंक शकनात. म्हादय प्रस्नाचेर ज्यो घडणुको घडल्यात त्याे सभाघर समिती मुखार येवपाक जाय अशें विजय सरदेसाय हांंणी सांंगलें.

आमदार विजय सरदेसाय, प्रेमेंद शेट, जीत आरोलकार, गणेश गांवकार, युरी आलेमांव, वेंझी व्हिएगश, विरेश बोरकार हे सभाघर समितीचे वांंगडी आसात.