सत्तरी पत्रकार करंड क्रिकेट सर्त 4 आनी 5 मार्चाक जातली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी पत्रकार संघाची क्रिकेट सर्त शेनवार 4 आनी आयतार 5 मार्चाक वाळपयच्या राना प्रशिक्षण केंद्राच्या मैदानार आयोजीत केल्या. सर्ती खातीर पयलें इनाम 15 हजार, दुसरे 10 हजार रुपया आसा. वैयक्तीक इनामांय दितले.
सर्तींत फकत 24 पंगडांक वांटो घेवपाक मेळटलो. सर्त ग्राम पांवड्यार आसतली अशें पत्रकार संघान कळीत केलां. फाटल्या दोन वर्सां सावन ही सर्त आयोजीत करतात. सत्तरी तालुक्यांतल्या 24 पंगडाक पयलीं येतल्याक पयलीं ह्या तत्वाचेर सर्तींत प्रवेश दितले. सर्तींत खेळपी खेळगडे सत्तरी तालुक्यांर रावपी आसपाक जाय. चडावत म्हायती खातीर देविदास गावकार वा कल्पेश गांवस हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें सत्तरी पत्रकार संघान कळीत केलां.