संपर्क क्षेत्राच्या भायर……

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आपल्या मनशां कडेन संपर्क सादप ह्या आधुनीक साधनान पावल फुडें घेतला पूण तशे संपर्क साधपाक मनशान घडये पावल फाटी मारला.

संपर्क क्षेत्राच्या बायर आसा, ही वळ कोणाकूय फोन करतासतना सहज आमच्या कानार पडटा. आनी आमचो संपर्क ते व्यक्ती कडेन सादच्या पयलींच तुट्टा, हे फक्त मोबायला पुरते न्हय हाचेर गंभीरतायेन येवजिल्यार ते आयच्या ह्या संवसारांतल्या दर-एक नात्याक लागू पडटा, हें आमी समजुपाक चुकतात.
तुमी म्हणटली कशी? ह्या आधुनीक साधनान तर आमकां मनशांक लागीं हाडला, देश-विदेशान नातें जोडून दिलां आदी. हांव ह्यो म्हत्वाच्यो गजाल्यो न्हयकारना. मोबायल, संगणक आदी वस्तूंनी आमची जीण सोंपी केल्या हातूंत दुबाव ना पूण तितलेच ह्या साधनांक लागून आमी पयस जाल्यात हेंवूय खरें!
आदल्या काळार पूत आवयक चीट बरयतालो आनी ती वाचूंक आवय दोळ्यांत तेल घालून ते चिटयेची वाट पळयताली. एक मोगिका मोगीच्या मोगाची साक्षी ही चीट आसा. ही चीट आदल्या काळाचे संपर्क सादपाचें साधन म्हूण चालंतरात आशिल्ले ते अशीं नातीं जोडटाले. आतांच्या मोबायलांतली मेसेज उगडूंक लेगीत आमी वाजेतात, वाचपाचें तर सोडून दियात. जी मेसेज आमकां म्हयन्यांनी, दिसांनी न्हय तर कांय सेकंदान मेळटा ताची आमकां अपूरबाय ना.
मागीर टेलिग्राफ आयलो, तांणी मातशें काम सोंपें केलें, वेळ वाचयलो आनी रकाद बेगीन पावपाक लागलो. उतरां-उतरांक पडपी पयशांक लागून भावना तीच पूण थोड्याच शब्दांनी सांगप जाली मात नात्यांचो मोग कमी जालो ना.
ताच्या उपरांत आयलो टॅलिफोन, ताची ट्रिंग-ट्रिंग कोणाच्या मनांत खातखुतल्यो जाल्यार कोणाच्या मनांत हुसक्याचो भंयूय निर्माण करतालो. ताच्या दुसऱ्या रुपांत म्हणल्यारच एस. टी. डी फोनार आपल्या मनशांक फोन मारूंक इल्ले – इल्ले पयशे जमा करून मनीस आठवड्यांतल्यान एकदाच खरो पूण मायेन खबर घेवपाक वा सांगपाक फोन करपाक लागलो.
मागीर मोबायल आयलो, सादो मोबायल जाणें सहज चलता – भोंवतना दक्षिणेंतल्यान पश्चिमे मेरेन संपर्क जुळयलो.
सुरवातेक मनशाच्या हातार पडलो बटणाचो मोबायल. ताचेर बिंदास्तपणान जांव चोरयांनी बटण दामून, एक एक उतर वेंचून एकामेकां कडेन संपर्क सादपाचो यत्न चालूच उरलो. तो खंडीत जालो ना. ते बटण दामपाचे कश्ट तेन्ना मनशांनी घेतले पूण जसो जसो वेळ गेलो आमच्या हातान पडलो स्मार्टफोन, टच करताच धडधड करून टायप करून येवपी. मात जितलो मोबायल स्मार्ट जालो तितलो मनीस आळशी जालो. जो मनीस बटणाचेर आपलीं बोटां खेळयतालो तो स्मार्टफोनार सादी बोटां तेंकोवंक कूस मारूंक लागलो आनी आपल्या मदीं संपर्क सादपाक आमीच आमच्या मदीं बांद उबो केलो आनी आरोप घातलो मोबायलाचेर. तांणी तर संपर्क सादपाक नवीं नवीं साधनां आपल्यांत रुजोवन घेतलीं. देखीक वॉट्सएप, फेसबूक, व्टिटर पूण आमी थंय संपर्क कमी आनी आपले फोटे घालुंकूच गुंग उरली. आमी ताचो मूळ वापर विसरली.
पयलीं मनीस एके व्यक्तीची वासपूस घेवपाक, चवकशी करपाक खासा 10 रुपयाचे – 20 रुपयाचे रिचार्ज करपाक लागलो पूण तांणी संपर्क तुटोवंक दिवंक ना नातीं जोडून दवरिल्लीं.
आतां आधुनीक मोबायला वांगडा आधुनीक सवलती आयल्या. मनीस अनलिमिटेड टॉकटायम घालपाक लागला. उलोवपा खातीर पयशाचीं बंधनां सोंपलीं आनी वेळाचीं बंधनां उबीं जालीं. आतां मनशाच्या मोबायलान पयशे अनलिमिटेड आसता पूण टायम लिमिटेड जाला. आपल्या मनशां कडेन संपर्क सादप ह्या आधुनीक साधनान पावल फुडें घेतला पूण तशे संपर्क साधपाक मनशान घडये पावल फाटी मारला.
संपर्क आनीक घट्ट जावचे म्हूण आधुनीक एप्स आयले मात नातीं घट्ट जावपा वाट्या पातळ जायत गेली.
ह्या जगांत मनशांक लागीं करपाचो मोबायल ही संद आसा, ताचो सारको वापर करीत जाल्यारूच, ना जाल्यार मनीस असोच आपल्याच संवसारांत व्यस्त जावन संपर्क क्षेत्राच्या भायरूच आसतलो.

देविता खुळे
9765978075