शेत जमनी विकपाक येतली बंदी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कृशी हस्तांतरण निर्बंध विधेयकाक मंत्रिमंळाची मंजुरी; फाल्यां मांडटले विधानसभेंत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयची कृशी जमीन दुसऱ्या राज्यांतल्या बिगर शेतकारांक विकपाक बंदी घालपी गोंय कृशी हस्तांतरण निर्बंध विधेयकाक राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रारा जाल्ले बसकेंत मंजुरी दिली. सोमार सावन सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनांत हें विधेयक मांडटले.

गोंयांत सुमार 40 हजार हॅक्टर कृशी लागवडी खालची जमीन आसा. तातूंतली सुमार 28 हजार हॅक्टरांत उत्पादन घेतात, जाल्यार उरिल्ली जमीन पडीक आसा. कांय वाठारांतले थळावे लोक अर्थीक फायद्या खातीर स्वताच्यो कृशी जमनी दुसऱ्या राज्यांतल्या बिगर शेतकारांक विकतात. अश्यो जमनी विकत घेवन दुसऱ्या राज्यांतले उद्देजक तांचें रुपांतरण करून तांचो वापर वेवसायीक कारणां खातीर करतात. ताका लागून गोंयांतल्या कृशी जमनींचें रुपांतर वाडून कृशी उत्पादनांत व्हड प्रमाणांत उणाव जाता, अशें फाटल्या कांय वर्सां सावन नेमान दिसता. ते खातीर गोंयांतल्या कृशी जमनींचें संरक्षण करपा खातीर मंत्रिमंडळान कृशी हस्तांतरण निर्बंध विधेयकाक मंजुरी दिल्या आनी कृशी जमनी दुसऱ्या राज्यांतल्या बिगर शेतकारांक विकपाक बंदी घालपाचो निर्णय घेतला.

सोमारच्यान सुरू जावपी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत महसूल खात्या कडल्यान हें विधेयक सभाघरांत मांडटले. अधिवेशनांत ताचेर चर्चा करून विधेयकाक विधानसभेची मंजुरी घेवप आनी ताचें कायदयांत रुपांतर करून कृशी जमनी बिगर गोंयकार उद्देजकां पासून वाटावपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात.

मजगतीं, राज्यांतल्या भात लागवडी खालच्या जमनींची विक्री अजून लेगीत व्हड प्रमाणांत चालू आसा. ताका लागून भाताच्या उत्पादनांत दर वर्सा उणाव जाता, अशें स्पश्ट जालां. खूबश्यो जमनी भाताचे लागवडी खातीर पोशक आसतनाय तांची दुसऱ्या राज्यांतल्या बिगर शेतकारांक विक्री जाता आनी ताका लागून अश्यो जमनीच नश्ट जावपाक लागल्यात. ते खातीर कृशी जमनी वाटावपा खातीर सरकार गंभीर आसा आनी ते खातीर विवीध कायदेय करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें सरकारी सुत्रांनी सांगलें.

विधेयका खातीर सरकार गंभीर कित्याक?

  • मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दोन वर्सां आदीं सुरू केल्ल्या आत्मनिर्भर भारत- स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेच्या म्हत्वाचे सुवातेचेर कृशी वाठार आसा.
  • गोंयांतल्या शेतकारांनी पडीक जमनी कसोवन थंय व्हड प्रमाणांत अन्नधान्य पिकोवचें आनी ते खातीर सदांच दुसऱ्या राज्यांचेर निंबून आशिल्ल्या गोंयाक स्वावलंबी करचे, हे खातीर सरकारान शेतकारां खातीर मोहिमे खाला विवीध येवजण्योय चालीक लायल्यात.