व्हाळवाटार न्हांवप जिवार येवं येता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोऱ्याचे घुंवळेंत पेंवपाची उमेद; कारवाय करपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केरी-सत्तरीः माय तापपाक लागला. गरमी सोंसूंक जायना. हे फाटभुंयेर केरी, मोर्लें, पर्यें वाठारांतल्यान व्हावपी साया उदकाच्या व्हाळवाट न्हयेंत न्हांवपा खातीर गोंयच्या विवीध वाठारांतल्यान तरणाट्यांच्यो घिट्टी पडटात. गटागटांनी येवपी तरणाटे सोऱ्याचे घुंवळेंत न्हंयेंत उडी मारतात. अशें सोऱ्याचे घुंवळेंत उदकांत देंवप तांच्या जिवाचेर येवपाक शकता.

न्हांवपा खातीर उदकांत देंविल्ल्या कांय जाणांक पेंवपाकूय येना. व्हाळवाट न्हंयेचो थाव खूब खोल आसा आनी तातूंत बुडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं कांय दिसां सावन साबार कडेन तरणाटे न्हंयेंत बुडून मेल्ल्याच्योय खबरो येतात. व्हाळवाट न्हंयेंत अशे प्रकार घडचे न्हय हे खातीर संबंदीत यंत्रणेन ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन ताचेर आळाबंद हाडचो, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या.

न्हंयेचेर न्हावपा खातीर येवपी पर्यटक न्हंयेची देग प्रदुशीत करतात. दिसभर रावपा खातीर आयिल्ले हे लोक दनपारचें जेवण थंयच जेवतात. जेवणा खातीर वापरिल्ल्यो पत्रावळी, प्लास्टीक आनी हेर तरेचो कोयर, उदकाच्यो बाटल्यो आनी सोऱ्याच्या बाटल्यांची रास थंय पळोवपाक मेळटा. हाचेर सरकारान आनी थळावे पंचायतीन नियंत्रण दवरचें, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या.

व्हाळवाट न्हंयेदेगेर उडयिल्ल्या कोयराक लागून ही न्हंय बुरशी जाल्या. कांय दिसांनी पावसाक सुरवात जातली. ते उपरांत हो कोयर न्हंयेंत वतलो. ताका लागून न्हंयेची देग निवळ करपाची गरज आसा. नाजाल्यार हो कोयर न्हंयेंत वचून ताचो परिणाम नुस्त्यांचेर जावं येता, अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ‘हांगा कोयर उडोवचो न्हय, उडयल्यार कारवाय करतले’ अशे लायिल्ल्या तकट्यांक कोण मीठ घालिनात. कांय तकटे थंयच्यान गायब जाल्यात. जे कोण न्हांवपाक येतात तांणी थंय कोयर करचो न्हय, सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हरच्यो न्हय, अशी खर शिटकावणी पंचायतीन तांकां दिवपाक जाय. तशेंच आतां मेरेन थंय जाल्लो कोयर थळावे पंचायतीन काडचो, अशी मागणी वाडत आसा.

पावसाळ्यांत चोर्ला घांट, गिमांत व्हाळवाट…

तळीरामांक पावसाळ्यांत चोर्ला घांट उगडास जाता आनी गिमांत व्हाळवाट न्हंय तशेंच अंजुणें धरणाचीं खारजां. व्हाळवाट न्हंयेचें उदक सायें आनी निवळ आशिल्ल्यान थळाव्या तरणाट्यां सयत गोंयांतल्या विवीध भागांतले तरणाटे व्हड संख्येन येतात. शेनवार, आयतार वा भौशीक सुटयेच्या दिसा व्हाळवाट न्हंयेचेर न्हांवपा खातीर गर्दी जाता. केरीची कळस कोंड, हड्डीचो कणो, उबो गुणो, पेळावदे, वेलची कोंड, चिंचमळो, शिरोली- विर्डी वाठारांतल्या सामळ्याची राय, वाघ कोंड, पावलांची कोंड ह्या सुवातांचेर व्हड प्रमाणांत पर्यटकां वांगडा तळीरामूय न्हांवपा खातीर येतात.