वेळसांवां आमदार वास हांणी रेल्वे दोट्टीकरणाची केली पळोवणी

रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करतना आमदार अँथनी वास आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांय सुचयले बदल; रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केले मान्य

वास्को: कांसावले, वेळसांव हांगासरल्या रेल्वे दोट्टीकरणा संबंदी कुठ्ठाळीचे आमदार अँथनी वास हांणी रेल्वेचे वरिश्ठ अधिकारी साहू हांचे सयत सोमारा सकाळीं पळोवणी केली. ह्या वेळार थळाव्या लोकांच्या समस्यांचेर चर्चा केले उपरांत कांय बदल सुचयले. हे बदल करपाक रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. थंयचो नवो रेल्वे मार्ग अस्तंत भागांतल्यान व्हरिनासतना पूर्व भागांतल्यान व्हरपाक रेल्वेचे अधिकारी तयार जाले. ताका लागून थंयची कांय घरां मोडपाची वेळ येवची नाशिल्ल्यान संबंदीत लोकांनी खोस उक्तायली.

आमदार वास हांणी चलत वचून रेल्वे मार्गाची पळोवणी केली. थंयच्या रहिवाशां कडेन चर्चा करून तांच्यो समस्या समून घेतल्यो. त्यो सोडोवपाचें तांणी आस्वासन दिलें. रेल्वे मार्ग हुपतना लोकांक खूब त्रासदायक जाता. म्हालगाडी उबी रावली जाल्यार कांय जाण ते म्हालगाडये पोंदसून चड करून शाळेंतली भुरगीं रेल्वे मार्ग हुपतात. थंय कांय फावटी अपघात जावन कांय जाणांक आपलो जीव लेगीत व्हगडावचो पडला.

ह्या प्रकरणाची दखल घेवन आमदार वास हांणी थळाव्या लोकांची मतां समजून घेतली. थंय उड्डाण पूल वा रेल्वे मार्गा सकयल्यान रस्तो (अंडरपास) तयार करचो असो प्रस्ताव लोकां मुखार मांडलो. ते प्रमाण रेल्वच्या अधिकाऱ्यांनी दोन सुवातांची पळोवणी केली. तातूंतलो जो योग्य आसतलो थंय अंडरपास बांदतले अशें आमदार वास हांणी सांगलें.

अस्तंत वाठारांत दोट्टीकरण करीत जाल्यार थंयचीं कांय घरां मोडचीं पडटली. ताका लागून थंयच्या लोकांचो विरोध आसा. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन आमदार वास हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केले उपरांत तांणी पूर्व वाठारांतल्यान दोट्टीकरण करपाची तयारी दाखयली. ताका लागून लोकांची घरां सुरक्षीत उरतलीं अशें वास हांणी सांगलें.

साहू हांणी लेगीत आमदार हांचे सुचोवणेक येवकार दिलो. आमी अंडरपास बांदपाक तयार आसात. ते खातीर दोन सुवातांची पळोवणी केल्या. योग्य सोपस्कारा उपरांत एका सुवातेचेर अंडरपास बांदतले अशें तांणी सांगलें. तांचे सुचोवणे प्रमाण दोट्टीकरण रेल्वे मार्गाची सुवात बदलतले अशें तांणी सांगलें.

समाजीक कार्यकर्ते रोकोझिनो डिसोझा हांणी कांय जाण रेल्वे मार्ग दोट्टीकरणा संबंदी आनी रेल्वेचे सुवाते संबंदी लोकांची दिशाभूल करीत आशिल्ल्याचो आरोप केलो. ते स्वताच्या फायद्या खातीर आंदोलन करून दोट्टीकरणाक विरोध करीत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.

थंय उड्डाण पूल वा अंडरपास बांदचो अशी मागणी सेगीत जाताली. पूण ते संबंदी आतां मेरेनच्या आमदारांनी दखल घेतली ना. मजगतीं वास हांणी जातीन पळोवणी करून अंडरपास बांदपा संबंदी रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केली. तांच्या यत्नाक लागून रोखडोच अंडरपास रस्तो लोकां खातीर तयार जातलो अशें तांणी सांगलें.

रेल्वेन खाजगी सुवातेंत खंयचेच परवानगे बगर घुसखोरी केल्ल्याचो आरोप कांय जाण करतात. आपले सुवातेचे स्वता सर्वे करतात आनी ते सुवातेर स्वताचो अधिकार सांगतात हें म्हाका मान्य ना. तांणी सर्वेर हाडचो ताचे वतीन सर्वे करचो. त्या सर्वेराच्या अहवाला प्रमाण जर रेल्वेन घुसखोरी केल्ली आसत जाल्यार आमी दखल घेवं अशें डिसोझा हांणी सांगलें.

ती सुवात रेल्वेची आसा हें दाखोवपी थंय सिमेंटाचे फलक तशेंच रेल्वे रूळ आसात. जर ती सुवात खाजगी आशिल्ली जाल्यार जेन्ना रेल्वेचे कामगार सिमेंटाचे फलक उबारताले तेन्ना हरकत कित्याक घेतली ना असो प्रस्न डिसोझान केलो. कांय तथाकथीत फुडारी लोकांची दिशाभूल करीत आसात. ती तांणी थांबोवची अशें आवाहन तांणी केलें.