राज्य भुरगीं हक्क आयोगा वतीन जाली भुरग्यां कॅन्सर दीस कार्यावळ

आंतरराष्ट्रीय चाईल्ड कॅन्सर दीस कार्यावळींत वांटेकार जाल्ली कॅन्सरग्रस्त भुरगीं आनी तांचे पालक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः राज्य भुरग्यां हक्क राखणे आयोगा वतीन आंतरराष्टीय भुरग्यां कॅन्सर दिसा निमतान सोमाराक कांदोळे हांगच्या हॉटेल नोवेटेर रिसोर्टांत खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. तातूंत कॅन्सर जाल्लीं 30 परस चड भुरगीं आनी तांच्या पालकांनी वांटो घेतिल्लो. मेलफोर्ड फेर्रांव हाणे भुरग्यांक नाच आनी खेळ शिकयले जाल्यार जादुगार सादिकान कॅन्सराक तोंड दिवपी भुरग्यांची मनरिजवण केली.
नोवोटेल रिसोर्टाचे सरवेवस्थापक राजू सिंग हांचे हस्तुकीं भुरग्यांचो भोवमान केलो. गोंय वैजकी हॉस्पिटलाची कॅन्सर उपचार तज्ज्ञ डॉ अनुपमा बोरकार, दोतोर आनी नर्सींच्या पंगडान भुरग्यांची तपासणी केली. ह्या वेळार राज्य भुरगीं हक्क राखण आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बॉर्जिस हांणी ज्या धीरान कॅन्सराक भुरगीं तोंड दितात ताचो तोखणाय केली. जीएमसीचो ऑन्कॉलाजी विभाग आनी सबकॅर ट्रस्ट जे तेरेन ह्या भुरग्यांची जनताय घेता तें काम देखदेणे आसा अशें तांणी सांगलें.
गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कॅन्सरग्रस्त भुरग्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत येवपाक सारकी येरादारी आसना, पालकांची अर्थीस समस्येक लागून सारके उपचार  घेवपाक मेळनात. ह्या गजालीं कडेन सरकारान लक्ष घालून पालक आनी भुरग्यांक थाकाय मेळटली अशी उपाय येजवण करपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
राज्य कॅन्सर रजिस्ट्री बळीश्ट करून कॅन्सर निमूर्लन भलयायकी सेवेचो एक  म्हत्वाचो वांटो करपाची शिफारस आयोगान सरकाराक केल्या.