राजभास कायद्याचे कार्यवाही खातीरदंडात्मक कारवायेची गरज : मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खात्यांंच्या संकेतथळाचेर मेळटलीं कोंकणींतल्यान म्हायती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सरकारी वेव्हारांत तशेंच खात्यांनी राजभास कायद्याची कार्यवाही जाली ना जाल्यार दंंडात्मक कारवाय जावपाची गरज आसा. सरकारान राजभास कायद्याचे कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू केल्या. सरकारी खात्यांंच्या संंकेतथळाचेर इंग्लीश सयत कोंकणींतल्यान म्हायती उपलब्ध जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांंणी स्पश्ट केलां.
आमदार एल्टन डिकॉस्ता हांच्या प्रस्नाचेर कोंकणी तशेंच राजभास कायद्याच्या कार्यवाहीचेर बरीच चर्चा जाली. एकाय सरकारी खात्याच्या संंकेतथळाचेर कोंकणींतल्यान म्हायती ना. सगली म्हायती इंग्लिशींतल्यान आसा. राजभास कायद्याची कार्यवाही खंयच्याच खात्यांत जायना, असो आरोप विजय सरदेसाय हांंणी केलो.
राजभास कायदो 1987त संमत जालो. राजभास कायद्याची कार्यवाही जाली ना, जाल्यार दंडात्मक कारवाय करपाची तजवीज कायद्यांत ना. ही तजवीज करची पडटली वा सगल्या खात्यांंनी कोंकणी भाशेची सक्ती करची पडटली, अशें मुख्यमंंत्र्यान सांंगलें.
ह्या प्रस्नाचेर कोंकणी तशेंच राजभास कायद्याचेर चर्चा जाली. आमदार एल्टन डिकॉस्ता, विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव हांंणी चर्चेत वांटो घेतलो.
राजभास कायद्याचे कार्यवाही खातीर 2012त सल्लागार मंडळ स्थापन जाल्ले. ह्या मंंडळाचे पुनरूज्जीवन जातलें, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
113 सरकारी खात्यांतल्यान 66 खात्यांचीं संकेतथळां आसात. 66 संकेतथळांतल्यान 12 खात्यांच्या
संंकेतथळांचेर इंग्लीश सयत कोंकणींतल्यान कांय प्रमाणांत म्हायती उपलब्ध आसा. सगल्या खात्यांच्या संकेतथळांचेर कोंकणींतल्यान म्हायती उपलब्ध जातली. गोवा इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड हे एजन्सी कडेन सरकारान हें काम सोपयलां, अशें मुख्यमंत्र्यान सांंगलें.
संकेतथळाचेर कोंकणी म्हायती उपलब्ध जावपाक कितलो वेळ लागतलो, ती तारीख स्पश्ट करपाची मागणी आमदार वेंझी व्हिएगस हांंणी केली.

कोंकणी अकादेमीक मेळटा उणें अनुदान
कोंकणी अकादेमीक 2018 -2019त 1 कोटी 63 लाख रुपयांचें अनुदान मेळिल्लें. 2022 – 2023 त अनुदानाचो आंकडो 1 कोटी 5 लाखांचेर आयलो. वर्सा प्रमाण कोंकणी अकादेमीक मेळपी अनुदान उणें जायत आसा, अशें एल्टन डिकॉस्ता हांंणी सांंगलें. कोंकणी अकादेमीची स्थिती बाबत आसा. कोंकणी अकादेमीची इमारत तशेंच वेव्हारांत सुदारणा घडोवन हाडपाची मागणी तांणी केली.