येरादारीचें वेवस्थापन जायच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सलीय गजाल चालीक लायतलो जाल्यार सक्ती ही करचीच पडटा. मोव रावल्यार 10 जाणांतले तीगजाण तरी माथ्यार मिरयां वाटपाक लागतात. लोक बेजार जातले, मतांचेर परिणाम जातलो, विरोधक आंदोलन करतले… अशें चिंतीत बसल्यान कायद्यान जें कितें जावंक जाय, तें पसून मुखार वचत रावता. गोंयांत येरादारी वेवस्थापन आराखड्याचें तेंच जालां. तीन म्हयने जाले भौशीक भासाभास करून. अजून ह्या अहवालाचो पत्तो ना. मनशाक जगपाक उदक म्हत्वाचें तशी गोंयांत येरादारी. म्हणजे इबाडिल्ली येरादारी जाग्यार घालप म्हत्वाचें. वर्साक 300 ते 350 लोकांक अपघातांत मरतात. अंदूं अपघाताचें सत्र तशेंच चालू उरलें जाल्यार काळो विक्रम जावपाची भिरांत आसा. 1 जानेवारी ते 19 फेब्रुवारी मेरेन मरप्यांचो आंकडो पन्नाशीक तेंकला. 50 दिसांनी 405 अपघात नोंद जाल्यात. म्हणजे दिसाक सादारण आठ. 26 वरांनी एकल्याक मरण. नकटेच्या लग्नांक सतराशें विघ्नां, तशे हे अपघात. एकदां जावपाक लागले काय बंदूच जायनात. ताचेर उपाय काडपाक मुख्यमंत्री, बांदकाम मंत्री, येरादारी मंत्री, पुलीस आनी साबार संस्थांची एक बसका जाल्ली. पुलिसांनी येरादारी खात्याक स हजारां वयर सुचोवण्यो केल्ल्यो. खंय धोक्याचे जागे आसात, तांचीय म्हायती दिल्ली. विधानसभेंत पसून चर्चा जाल्ली. मात उपरांत… खंयचे कडेन कांय ना. सरकारी फायल कांसवाचे गतीन चलता ताचो हो पुरावो. आतां कालच्यान सरकारी यंत्रणां जागी जाल्या. फोंडे पुलीस पंगडान पांच अपघात थळांची पळोवणी केल्या. ते विशीं बांदकाम आनी येरादारी खात्याक ते अहवाल धाडटले. हेर पुलीस स्टेशनांनीय फुडाकार घेवचो. खरें म्हणल्यार बस- रिक्षा- ट्रक- मोटार ड्रायव्हर, पायलटांक अपघात जावपाचीं कारणां खबर आसतात. तांचे कडेन कोणे चवकशी केल्या?
गोंय ल्हान राज्य आसलें तरी गाडयांचो आंकडो उणो ना. अपघातां फाटलें हें एक मुखेल कारण. नेम पाळिनासतना गाडयो चलोवपी खूब आसात. नशेंत गाडयो चलोवपीय आसात. ट्रक, म्हाल व्हरपी टेंपो, रिक्षा, कंटेनर, ट्राॅली हांकां येरादारी खातीर विशिश्ट वेळ दिवंक जाय. तांकां लागून अपघात जाताच अशें ना, पूण येरादारीची कोंयडी जाताच. अपघाताचीं थळां आसात, तशीं येरादारी कोंयडेंची थळां आसात. ताचेरुय पुलिसांचें लक्ष जाय. कांय सरकारी कार्यालयांचो वेळ फाटीं फुडें केल्यार गाडयांची कोंयडी जाता, ती उणी जातली. थोडीं कार्यालयां 11 ते 6, 2 ते 8 ह्या वेळांत सुरू दवरप शक्य ना? तांचे खातीर जाय जाल्यार खास बसी सुरू करच्यो. बशींचे स्टाॅप रस्त्यार न्हय तर रस्त्या पसून चार मिटर तरी भितर जाय. म्हणटकच फाटल्यान येवपी येरादारीक आडखळ जावची ना. शाॅर्ट कट रस्ते, न्हंयांचेर पूल उबारल्यार मुख्य रस्त्या वयलो गाडयांचो ताण उणो जातलो. भौशीक येरादारी वाडपाक जाय. खास करून खेड्यांनी. मिनीबसकार वेवसाय परवडना म्हणटात. तशें आसल्यार ट्रॅक्स, सुमो जिपींक भौशीक येरादारीची परवानगी दिवची. कोरोनाच्या निमतान बऱ्योच बसी बंद आसात. तांच्या गळ्यांत दावें घालपाचें धाडस कोणे करूंक नाच, पूण तांच्या जाग्यार कदंब बशी सुरू करपाची हालचालूय जावंक ना. रस्त्यांची स्थिती तपासपाक खास घोळटो पंगड जाय. खंय फोंडकूल पडलां, वारांव भायर सरल्यात, खंय लायट ना… हें पळोवप तांचें काम.
येरादारी वेवस्थापन आराखड्याचे बसकेंत रस्तो रुंदीकरण, धोक्याचीं ओल्तां कापप, फलक लावप अश्यो बऱ्योच सुचोवण्यो केल्लो. त्यो आतां 1- 1 करून चालीक लावच्यो. पुलिसांनी स्वताच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो. येरादारी विभाग तांचो अभ्यास करून सरकाराक अहवाल दितलो आनी मागीर येरादारी वेवस्थापन आराखडो तयार करतले, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगिल्लें. शारां खातीर खास येरादारी येवजण करपाचेंय थारिल्लें. येरादारीचे नेम मोडटात ताचेर नदर दवरपाक पारेकरी येवजण सुरू केल्ली. पूण ती वादग्रस्त थारली. आतां 24 वरां चलतात तसले सीसीटीव्ही कॅमेरे सगल्याक बसोवचे. दरेका शारांनी, गांवांनी येरादारी पुलीस दवरचे. तालांवाची रक्कम थोडी वाडोवची. तरीय गाडयेकारांक शिस्त लागची ना, ही गजाल वेगळी. दुचाकी घेवन भोंवपी तरणाट्यांचो आंकडो हिस्पाभायर वाडला, तांचेरुय लक्ष जाय. आयदन भरलें काय उदक भायर ओत्ता. येरादारीचीय तीच गत. वाहनां वाडल्यांत, रस्ते भरून ओत्तात. मागीर अपघात हे जातलेच. तरणाटें मनीसबळ वगडावन तांच्या कुटुंबांचें, राज्याचें लुकसाण कितलो तेंप करतले? येरादारीचें वेवस्थापन शक्य तितले बेगीन जावचें!!