म्हापश्यांतलो तो स्फोट गॅस गळटीक लागून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापश्यांतले डॉंगी कॉलनींत ब्रीझ अर्पाटमेंटांतल्या बार- रेस्टॉरंटांत जाल्लो स्फोट गॅस गळटीक लागून जालो. गॅसचो पायप  हलक्या दर्जाचो आशिल्लो. तशेंच सिलिंडराचो रेग्युलेटर सुरू आशिल्लो असो निश्कर्श पुलीस आनी उजो पालोवपी दलाचे चवकशींतल्यान सामकार  आयलां. पुलीस उपअधिक्षक जिवबा दळवी हांणी एके पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.
सोमाराक म्हापशें पुलीस स्टेशनांत ही पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार उजो पालोवपी दलाचे अधिकारी बॉस्को फेर्रांव, निरीक्षक परेश नायक आनी गॅस सिलिंडर एजन्सीचे तज्ज्ञ पांडुरंग उसयकार हाजीर आशिल्ले. रेस्टॉरंटांतल्या सिलिंडराच्या पायपांतल्या गॅसाक गळटी लागिल्ली. हो पायप आयएसआय मार्काचो नाशिल्लो. उज्याची घडणूक जाली तेन्ना रेग्युलेटराचो नॉब उक्तो आशिल्लो. घडणुकेचे सुवातेर बार धनी घरगुती गॅस सिलिंडर वापरतालो. गॅस गळटेक गॅस  बार्रांत पातळून ताचो स्फोट जालो. बंद कुडींत हवा खेळपाक सुवात नाशिल्ली अशें बॉस्को फेर्रांव हांणे सांगलें.
उज्याची खबर मेळतगीर उजो पालोवपी दलाचे जवान थंय पावले. ताणे रेग्युलेटराचो नॉब बंद केलो. ताका लागून आनीक गॅस गळटी जाली ना. वरिश्ठांच्या सूचोवणे प्रमाण तपास यंत्रणांनी सिलिंडर आनी गॅसाची तपासणी केली. तेन्ना पायपांतल्या गॅसाक गळटी लागिल्ल्याचे दिसून आयलें अशें तांणे सांगलें. चड  दाबाचो रेग्युलेटर हो घरगुती सिलिंडरा खातीर वापरपाक जायना. मात बार- रेस्टॉरन्टांत ताचें उल्लंघन जातालें. ह्या प्रकाराक लागून पायपाचेर दबाव तयार जालो आनी गॅस गळटी जाली आनी उपरांत उजो लागलो अशें पांडुरंग उसकयकार हांणी सांगलें.
आयतारा फांतोडेर 5.30च्या सुमाराक हो प्रकार जालो, स्फोटान दोन माळेच्या इमारतीची जनेलांची तावदाना  फ्लॅटांतले हे वस्तू आनी वाहनांची मोडतोड जली. एके दुचाकेक उजो लागलो. ह्या उज्याक लागून सुमार अडेज लाखाचें लुकसाण जालें. बार- रेस्टॉरंट बंद आशिल्लें. गॅस गळटी जातगीर कुडींत तो भरलो, पेटल्लो दिवो वा फ्रिजाचे संपर्कांत तो येतगीर उजो लागून स्फोट जालो आसतलो अशें जिवबा दळवी हाणे सांगले.