म्हादय खातीर सत्तरींतल्या तरणाट्यांचो फुडाकार

पत्रकार परिशदेंत उलयतना अॅड शिवाजी देसाय, वांगडा गौरीश गांवस, हर्षदा हळदणकार, कृष्णा नेने आनी अर्जुन गुरव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः म्हादयक वाटावपा खातीर आतां सत्तरीतले तरणाटे फुडें सरपाक लागल्यात. म्हादय प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयांतआसतना केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्या डीपीआराक मंजुरी दिवप हें सारकें ना. गोंय सरकारान म्हादय विशयाचेर आतां मातून घाळपण करपाक जायना. गोंयकारांनी एकठांय येवन म्हादयक वाटावपा खातीर  लडो दिवपाक जाय अशें  ‘आमची म्हादय आमका जाय’ च्या बॅनरा खाला वेळूस हांगच्या सातेरी ब्राम्हणी देवस्थान प्राकारांत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत ह्या तरणाट्यांनी सांगलें.
पत्रकार परिशदेक अॅड. शिवाजी देसाय, गौरीष गांवस, अॅड. हर्षदा हळदणकार, कृष्णा नेने, अर्जुन गुरव हाजीर आशिल्ले. न्यायालयाची बंदी आसतनाय कर्नाटक सरकारान कळसा, भांडुरा उप न्हंय वाठारांत जें बांदकाम चलयलां ते खातीर सर्वाच्च न्यायालयांत अवमान याचिका प्रलंबीत आसतना केंद्र सरकारान तांच्या डीपीआराक मान्यताय दिवप हें न्यायाक धरून ना अशें शिवाजी देसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. कर्नाटकान जें कितें चलयलां ताका लागून म्हादय वाठारांतले गोंयांतले उदकास्रोत ना नपयत जातले. ताचो सगल्यांत खर परिणाम सत्तरीचेर जातलो. म्हादयचें उदक घुंवडायल्यार गोंयांतल्यै जैवविविधतायेचेर जे परिणाम जातले ताचो तज्ज्ञांची समिती तयार करून गोंय सरकारान अभ्यास करून तो केंद्र सरकाराक सामकार दवोरपाची गरज आसा अशें ताणे सांगलें.
केंद्र सरकारान डीपीआराक दिल्ली मान्ययात फाटीं घेतली ना जाल्यार सत्तरींतल्या लोकां मदी जाग्रुताय करून तांका लडो दिवपाक तयार करतले अशें देसाय हांणी सांगलें. सत्तरींतल्या लोकांनी आतां जागें जावपाक जाय. म्हादयचेर सत्तरीचें अस्तित्व निंबून आसा तें राखून दवोरपा खातीर सगल्यांनी एकठांय येवपाक जाय, अशें गौरीष गांवस हांणे सांगलें. म्हायद विशीं बायलां मदीं जाग्रुताय करपाची गरज हर्षदा हळदणकारान उक्तायली. ते खातीर आपूण फुडाकार घेतलें अशें तांणे स्पश्ट केलें.