म्हादयचें उदक विधानसभेंत तापतलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सभाघरांत एका दिसाच्या चर्चेची विरोधक आयज करतले मागणी

आयज कामकाज सल्लागार समितीची बसका

म्हादयचेर सभाघरांत चर्चा शक्य : सभापती

पणजी : म्हादय वाटावपा खातीर राजकी पक्ष तशेंच बिगर सरकारी संघटणा आक्रमक जावपाचे फाटभुंयेर सभाघरांत लेगीत ह्या विशयाचेर गरमागरम चर्चा जावपाची चिन्नां आसात. म्हादयचेर सभाघरांत एक दीस चर्चा जावची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्या. आमदारां कडल्यान योग्य मार्गान मागणी आयली जाल्यार सभाघरांत म्हादयचेर चर्चा जावप शक्य आसा अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें.

विधानसभेचें शिंयाळें अधिवेशन 16 जानेवारी ते 19 जानेवारी ह्या दिसांनी जावपाचें आसा. अधिवेशनाचें कामकाज थारावपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची आयज बसका जावपाची आसा. खासगी कामकाजाच्या दिसाचो आस्पाव करपा सयत म्हादयचेर चर्चे खातीर एक दीस दिवचो अशी मागणी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, रिव्होल्युशनरी गोअन्स हे विरोधी पक्ष करपाचे आसात. अधिवेशन फक्त चार दिसांचें आशिल्ल्यान म्हादय वयले चर्चेक एक दीस मेळटलो काय ना हो प्रस्न आसा. विरोधक चर्चेची मागणी लावन धरतले. हाका लागून कामकाज सल्लागार समितीची आयची बसका वादळी जावपाची शक्यताय आसा.

म्हादय विशयाचेर चर्चा जावप गरजेची : सभापती

म्हादयचो प्रस्न हो पुराय गोंया खातीर गरजेचो आसा. हे विशयाचेर सभाघरांत चर्चा जावप गरजेची आसा. आमदारां कडल्यान चर्चेचो योग्य मार्गान प्रस्ताव आयलो जाल्यार ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हांव मान्यताय दितलों. सभाघरांत सकारात्मक चर्चा जावपाक जाय. राज्याच्यो ज्यो समस्या आसात ताचेर चर्चेंतल्यान उपाय येवपाची शक्यताय आसता. योग्य विशयांचेर सभाघरांत चर्चा जावापक म्हजे सदांच प्राधान्य आसतलें अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें.

एका दिसाच्या चर्चेची मागणी

कामकाज सल्लागार समितीचे बसके पयली विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हे सभापतीक पत्र दितले. म्हादयचेर चर्चे खातीर एक दीस दिवपाची मागणी करतलों, अशें युरी आलेमांव हांणी सांगलें. म्हादय प्रस्न सुटावो करपाक सरकाराक अपेस आयलां. गोंय तशेंच कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसा. डबल इंजीन सरकार आसतना लेगीत गोंयचें हीत सांबाळपाक सरकाराक अपेस आयलां. म्हादय विशया वेली सत्य स्थिती लोकां मुखार येवपा खातीर सभाघरांत चर्चा जावचीच पडटली अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

खासगी कामकाज दिसाची मागणी जातली

अधिवेशन चार दिसांचें जातलें. पयल्या दिसा सोमारा राज्यपालांचे अभिभाशण जातलें. हेर दिसांनी प्रस्नोत्तरा सयत सरकारी कामकाज तशेंच तरेकवार विशयांचेर चर्चा जातली. दर अधिवेशनांत शुक्रारचो दीस खासगी कामकाजाचो आसता. हे खेपे चार दिसांचे अधिवेशन आशिल्ल्यान खासगी कामकाजाचो दीस आसचो ना. खासगी कामकाजाच्या दिसाची मागणी विरोधी पक्ष करतले. प्रस्नोत्तरा उपरांत लक्षवेधी सुचोवण्यो मांडपाची संद आमदारांक आसता. दर दिसा विरोधी आमदारांच्याे सात लक्षवेधी सुचोवण्यो कामकाजांत आस्पावीत जावपाक जाय. युरी आलेमांव बसकेंत ही मागणी करपाचे आसात.

सरकाराक उक्ते करपाची हीच संद

अधिवेशनांत राज्याच्या हिताच्या प्रस्नां सयत समस्यांचेर चर्चा जावपाची गरज आसता. होच विधानसभा आनी अधिवेशनाचो हेत आसता. म्हादयचेर सभाघरांत चर्चा जावपाकूच जाय. म्हादयचो प्रस्न कित्याक निर्माण जालो? हाचेर उपाय कितें? जापसालदार कोण? हाची चर्चा जावपाक जाय. सरकाराक उक्तें करपाची संद आप सोडचो ना, अशें आमदार वेंझी व्हिएगश हांणी सांगलें.

तारवट्यांच्या पेन्शनाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना. तारवट्यांच्या पेन्शना सयत हेर खूबशे प्रस्न आसात. फाटल्या अधिवेशनांत दिल्ल्या आस्वासनांची पुर्तताय अजून जावंक ना अशें आमदार वेंझी व्हिएगश हांणी सांगलें.

सरकाराचे अपेस सिद्ध जातलें

म्हादय प्रस्नाचेर सरकारान कसलीच कृती करूंक ना. सर्वोच्च न्यायालयांत सरकाराची याचिका सुनावणेक येना. कर्नाटकाच्या डीपीआराक सरकारान केन्नाच विरोध करूंक ना. ह्यो सगल्यो गजाली चर्चे उपरांत सिद्ध जातल्यो. चर्चा जाली म्हूण काय जावचें ना. म्हादय खातीर जन आंदोलन उबारपाची गरज आसा अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हणलें.