मोबायल फोन :विज्ञानाचो घातक सोद?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोबायल गेमींनी दिसानदीस तरणाटे शिरकत आशिल्ल्याचें दिसता. आमच्या भारतांत तरणाटे मोबायलाच्या व्यसनाक बळी पडल्यात. ताका लागून तांकां जायत्या दुयेंसांक, विकारांक तोंड दिवचें पडटा. देशांत 74 टक्के भुरगीं (11 ते 17 पिराय गटांतलीं) सद्दां अर्द वरूय मैदानी खेळ खेळनात. 16 ते 34 पिरायेच्या गटांतल्या 59 टक्के लोक 3- 3 वरां गेमी खेळटात. हाचे वयल्यान आयची तरणाटी पिळगी मोबायल खेळांत गुंथिल्ली आसा, हें स्पश्ट जाता. ताका लागून कुडीक व्यायाम मेळना. डब्ल्यूएचओच्या अहवाला प्रमाण, भारतांत 11 ते 17 पिरायगटांतलीं 74 टक्के भुरगीं फिजिकल अॅक्टिव्ह नात. म्हणल्यार तीं सप्तकात 150 मिनटां पसून खेळनात वा जाय तितली शारिरीक हालचाल जायना. आयज तरणाटेच न्हय तर जाण्टे पसून मोबायल घेवन बसतात. दरेकल्याक मोबायला बगर जिवीत अपूर्ण आसा अशें दिसता.
संवसारीक भलायकी संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) च्या मतान भारतांतल्या 18 वर्सां पिराये वयले 7 कोटी 70 लाख तरणाटे 2 टायप डायाबिटीजाक बळी पडल्यात. तर अडेज कोटी लोक साद्या डायबिटीजान त्रासल्यात. तशेंच 28 लाख लोक मोटसाणेटन जीव वगडायतात. दरवर्सा 47 लाख लोक हाडांच्या दुयेंसांनी बेजार जातात. तशेंच 6.1 कोटी लोकांक आॅस्टिओपोरोसीस दुयेंस जालां. विज्ञानाचो हो नवो सोद. मात ताचो फायदो आसा, तशेंच लुकसाणूय.
स्थूलताय, साकर (गोडेंमूत), दोळ्यांचे दुयेंस, मान दुखप, काळजाचे दुयेंस, कुडींत जायते रोग आसतात. कुडीच्या अवयवांक जाय तशें व्यायाम मेळनात. मोबायलाचो वापर उणो करपाचो यत्न जावंक जाय. कारण आमी कितें करचें आनी कितें करचें न्हय हें थारावंक शकतात. ताका लागून पालकांनी आवाहन करचें पडटा की भुरग्यांक मोबायला पासून पयस दवरचें. हाका लागून भुरग्यांक शारिरीक भलायकी बरी उरतली.
आयज, लोक मोबायलाचेर उलयतात, देखून जायते अपघात जातात आनी हाका लागून देशांत व्हड प्रमाणांत उदरनिर्वाहय जाला. बरींच भुरगीं टीव्ही पळयतना, जेवतना मोबायलाकूय दसून आसतात. सध्याची मोबायलाची दुनिया पळोवन दिसता, कहाँ गये ओ दिन.

रमेश कृष्णराव लांजेवार
9921690779